Användarvillkor

Dessa Användarvillkor och Köpvillkor ska gälla från och med 2016-03-16.

Ändringar från tidigare versionen av villkoren

Bakgrund / Introduktion

Auction Network Sweden AB, org. nr. 556859-5150 ("Auctionet") erbjuder, via Internet, en elektronisk marknadsplats ("Tjänsten") på webbsidan www.auctionet.com ("Webbplatsen") för auktionsföretag som, förutom att hålla auktioner i lokaler tillhörande auktionsföretaget, även önskar hålla auktioner online (var och en ett "Auktionsföretaget"). Varje auktion hålls även i respektive Auktionsföretags lokal. Auktionsobjekten säljs till kunder av de Auktionsföretag som finns listade på Webbplatsen.

En kund ("Kunden") har möjligheten att köpa föremål ("Auktionsobjektet") från ett Auktionsföretag på de villkor som nedan anges för köp ("Köpvillkoren"). Tjänsten och Webbplatsen får användas i enlighet med de nedan angivna villkoren avseende användandet av Tjänsten och Webbplatsen ("Användarvillkoren") Auctionet tillhandhåller endast Tjänsten och administrerar Webbplatsen.

Auctionet ska aldrig ses som säljare av ett Auktionsobjekt som tillhandahållits genom Tjänsten och Webbplatsen. Kund som köper ett Auktionsobjekt genom att vinna den aktuella auktionen ("Vinnande Kund"), kommer istället att köpa Auktionsobjektet från det Auktionsföretag som hållit i auktionen. Den Vinnande Kunden kommer därför att, på nedanstående Köpvillkor, ingå ett bindande köpeavtal med det specifika Auktionsföretaget som sålt Auktionsobjektet. Det är således det specifika Auktionsföretaget som ansvarar för eventuella fel och som tar emot och hanterar reklamationer som rör Auktionsobjektet i förhållande till den Vinnande Kunden. Auctionet ansvarar inte för klagomål från den Vinnande Kunden, avseende Auktionsobjektet. Auctionet ansvarar endast gentemot Kunden för förhållanden som rör Tjänsten och Webbplatsen.

1. Användarvillkor

Dessa Användarvillkor gäller mellan en Kund som registerar sig för att använda Tjänsten och Webbplatsen och Auctionet som tillhandahållare av Tjänsten och Webbplatsen. Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa Användarvillkor, har Kunden inte rätt att använda eller få tillgång till Tjänsten.

1.1 Registrering för användning av Tjänsten

För att använda Tjänsten och för att kunna delta i en auktion och köpa Auktionsobjekt måste Kunden registrera ett användarkonto. Kunden registrerar sig i Tjänsten genom att fylla i registreringsformuläret. Kunden åtar sig att ange aktuella och korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter i sitt användarkonto samt att hålla informationen uppdaterad.

Kunden måste vara 18 år för att registrera sig. Tjänsten är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller av personer som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av Kunder som blivit temporärt eller definitivt avstängda. Om ett företag registreras som Kund ska en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till Användarvillkoren, och eventuellt Köpvillkoren, anges som kontaktperson. Primärt skapas ett användarkonto för användning av Tjänstens enklare funktioner. Kunden åtar sig att följa Auctionets instruktioner avseende användningen av Tjänsten. Genom att acceptera dessa Användarvillkor åtar sig Kunden att efterfölja alla sådana instruktioner.

1.2 Användning av personuppgifter

Alla personuppgifter som insamlas genom Webbplatsen och Tjänsten hanteras i överensstämmelse med Auctionets integritetspolicy. Vänligen se länken på botten av sidan för mer information.

1.3 Användning av Tjänsten

Kunden är ansvarig för alla handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget inloggningsnamn eller e-postadress och lösenord. Kunden ska förvara inloggningsuppgifter på ett säkert sätt och se till att de inte kommer till utomstående persons kännedom. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Kundens inloggningsuppgifter utan godkännande av Kunden. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt kan missbrukas.

1.4 Tillgänglighet och tillgång till Tjänsten och Webbplatsen

En Kund kan avstängas från Tjänsten och Webbplatsen om Kunden bryter mot dessa Användarvillkor, tillämplig lag och/eller förordningar. En Kund som har avstängts från Tjänsten till följd av brott mot Användarvillkoren, tillämplig lag och/eller förordningar har inte rätt att återregistrera sig eller använda Tjänsten via en annan Kunds inloggning.

Auctionet äger rätt att, när som helst och efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Tjänsten.

1.5 Garantier

Auctionet kan inte garantera en löpande, obruten eller säker tillgång till Tjänsten och Webbplatsen. Handhavandet av Tjänsten och Webbplatsen kan störas av många faktorer utanför Auctionets kontroll. Webbplatsen och Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick, "som tillgänglig" och "med alla fel". I den mån lagen tillåter ger Auctionet inga utfästelser, garantier eller intyg av något slag, uttryckliga eller underförstådda, avseende Webbplatsen och/eller Tjänsten, eller gällande säkerheten associerad med överföringen av information via Webbplatsen eller Tjänsten. I tillägg till detta friskriver sig Auctionet från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till, garantier avseende funktion, lämplighet för ett särskilt syfte, att intrång inte skett, äganderätt, system integration och avsaknaden av datorvirus, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Auctionets ansvar enligt tvingande lagstiftning.

Auctionet garanterar inte att Webbplatsen och Tjänsten kommer att vara felfri eller ostörd; att fel kommer åtgärdas; eller att Webbplatsen och Tjänsten eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen och Tjänsten är fria från skadliga komponenter, inklusive men inte begränsat till virus. Auctionet garanterar inte att information (inklusive instruktioner) på Webbplatsen eller Tjänsten är korrekta, fullständiga eller användbara.

1.6 Ansvar för fel

Auctionet ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba Kund då de använder Tjänsten eller Webbplatsen om skadan uppkommit till följd av driftsavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning, datasystem, mjukvaror eller fel eller bristande kompatibilitet mellan datorer, eller annan orsak utanför Auctionets rimliga kontroll, inbegripet alla skador på Kunds datorer, mobila enheter eller annan utrustning eller teknologi, inklusive, men inte begränsat till, skador till följd av eventuellt säkerhetsöverträdelse eller till följd av virus, buggar, åverkan, bedrägeri, fel, försummelse, avbrott, defekt, försening av drift eller överföring, dator- eller nätverksfel eller något annat tekniskt eller annan felaktig funktion, inklusive, men inte begränsat till, skador till följd av utebliven vinst, goodwill förluster, förlust av data, arbetsstopp, korrekthet eller resultat, eller datorfel eller funktionsstörning. Vidare är Auctionet inte ansvarigt för fel eller skador som uppstår till följd av felaktigt eller obehörigt nyttjande av kundnummer eller lösenord.

Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Auctionets ansvar enligt tvingande lagstiftning.

1.7 Meddelanden

Meddelanden från Auctionet till Kunden återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som Kunden registrerat i sitt användarkonto i Tjänsten.
Meddelanden från Kunden till Auctionet ska avsändas i enlighet med vad som anges på Webbplatsen.

1.8 Ändring av Användarvillkoren

Auctionet äger rätt att ändra dessa Användarvillkor genom att skicka meddelande till Kunden via den e-postadress som Kunden angett i användarkontot eller genom att meddela detta på Webbplatsen. Kunden kommer att bli bunden av de nya Användarvillkoren efter utgången av 30 dagar därefter, om Kunden därefter fortsätter att använda Tjänsten, eller genom Kundens elektroniska godkännande, om så krävs.

1.9 Tillämplig lag och tvist

Svensk lag gäller för dessa Användarvillkor. För det fall Kunden utgörs av en juridisk person, är lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) ej tillämplig på dessa Användarvillkor. Tvister avseende giltigheten, tolkningen, tillämpligheten eller tillämpligheten av dessa Användarvillkor, samt rättsförhållanden som uppstått härav, ska avgöras i allmän domstol. För Kunder som utgörs av juridiska personer, ska Stockholms tingsrätt vara första instans.

2 Köpvillkor

Dessa Köpvillkor är tillämpliga mellan Kunden som köpt Auktionsobjektet på Webbplatsen ("Kund" / "Vinnande Kunden") och Auktionsföretaget som har hållit i auktionen och sålt Auktionsobjektet. Kund äger endast rätt att delta i budgivningen för ett Auktionsobjekt om Kunden accepterar Köpvillkoren.

En Kund måste vara 18 år eller äldre för att köpa Auktionsobjekt. Köp får inte göras av personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller temporärt eller definitivt avstängda Kunder

2.1 Föremålsbeskrivning/värderingar

De värderingar som anges i föremålsbeskrivningen är en av Auktionsföretaget marknadsanpassad värdering av Auktionsobjektet inför auktionen och ska endast tjäna som vägledning för Kunden. Det pris till vilket ett Auktionsobjekt slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga värderingen. Uppgifter i föremålsbeskrivningen kan komma att ändras av Auktionsföretaget på grund av mellankommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg anges i föremålsbeskrivningen. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig för Auktionsobjektets värde förbehåller sig Auktionsföretaget rätten att ta bort föremålet från auktionen och Tjänsten samt rätten att eventuellt återföra Auktionsobjektet med ny föremålsbeskrivning.

2.2 Budgivning och köp av Auktionsobjekt

Auktionsobjekt säljs och betalas i den valuta som anges på Webbplatsen. Samtliga avgifter som tillkommer för Auktionsobjektet är angivna, om inte annat särskilt anges, i samma valuta.

Kunden kan lämna bud genom att logga in på sitt användarkonto på Webbplatsen och fylla i angiven ruta för bud på det relevanta Auktionsobjekts föremålssida. Kunden kan också lämna bud i respektive Auktionsföretags auktionslokal.

Att delta i budgivning av egna inlämnade Auktionsobjekt eller att manipulera budgivning genom ombud är inte tillåtet.

Kunden har rätt att lämna bud som minst motsvarar den summa som angivits i auktionen, eller att lägga ett bud som motsvarar det högsta pris som Kunden är villig att betala för Auktionsobjektet ("Maxbud"). Om Kunden använder sig av möjligheten att lägga ett Maxbud, kommer Tjänsten automatiskt att starta en budbetjänt som bjuder så förmånligt som möjligt för budgivarens räkning, upp till Maxbudet. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna Maxbudet. Om en auktion slutar med två lika höga bud vinner det bud som först inkom till Tjänsten. Om Kunden lägger ett bud som är lägre än bevakningspriset kommer Tjänsten automatiskt att starta budbetjänten, som kommer att bjuda upp till bevakningspriset eller till Maxbudet, beroende på vilket som kommer först. Kunden kommer att vinna om budet är lika med eller överstiger bevakningspriset. Samtliga angivna bud är bindande för Kunden. Efter avslutad auktion har Kunden som avgivit det högsta budet, det vill säga den Vinnande Kunden, ingått ett bindande avtal med det Auktionsföretag som hållit i auktionen i enlighet med dessa Köpvillkor.

2.3 Ångerrätt

Om Auctionet eller Auktionsföretaget bedömer att Köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud, förbehåller sig Auctionet eller Auktionsföretaget rätten att stänga ner Kundens konto och Kundens tillgång till Tjänsten.

I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med svenska lagen (2005:59). Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas, exempelvis vid en s.k. slagauktion.

Köparen ska meddela Auctionet eller Auktionsföretaget att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får det köpta Auktionsobjektet i sin egen eller via ombuds besittning.

Meddelande om ångrat köp ska innehålla Auktionsobjektets föremålsnummer samt Köparens kundnamn, och lämnas till Auctionet eller Auktionsföretaget via e-post till support@auctionet.com. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kontot. Köparen kan även använda sig av Auctionets ångerrättsblankett (PDF).

Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Auktionsobjektet. Har Auktionsobjektet avhämtats av Köparen ska retur ske direkt till Auktionsföretaget. Har Köparen valt hemleverans ska retur ske till Auktionsföretaget varifrån Auktionsobjektet köptes.
Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för risken att Auktionsobjektet skadas, eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Auktionsobjektet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten.

Returnerade Auktionsobjekt vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Auktionsföretaget för avhämtning av Köparen. Om Auktionsobjektet inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport. När Auctionet eller Auktionsföretaget har tagit emot Auktionsobjektet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Auktionsobjektets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Auktionsobjektet i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att Köparen valt en annan leveransmetod än Auctionets standardleverans samt förvaringsavgift för de dagar Auktionsföretaget förvarat Auktionsobjektet och som överstiger sju (7) kalenderdagar.

Återbetalning till Köparen sker i samma form och till samma kontonummer eller kort som eventuellt använts vid köpet.

2.4 Avgifter/Fakturering/Betalning

För varje enskilt Auktionsobjekt som sålts tillkommer en försäljningsprovision samt en slagavgift, se vid var tid gällande prislista. Den Vinnande Kunden kan även komma att ansvara för betalning av följerätts-/konstnärsavgift, se mer om detta i avsnitt 2.5.

Det åligger den Vinnande Kunden att ta del av vid var tid gällande prislista som finns publicerad på Webbplatsen för att ta reda på vilka avgifter som gäller vid köp av Auktionsobjektet. Den Vinnande Kunden ska betala alla avgifter relaterade till köpet, inklusive lagstadgade skatter. Betalning av köpeskillingen ska ske inom fem (5) kalenderdagar efter avslutad auktion.

Om betalning för Auktionsobjektet sker hos Auktionsföretaget kommer kvitto att erhållas i samband med betalningen. Om betalning för Auktionsobjektet erläggs elektroniskt genom Tjänsten kommer kvitto att erhållas elektroniskt.

Om betalning inte har erlagts inom fem (5) kalenderdagar efter avslutad auktion, har Auktionsföretaget eller Auctionet, för Auktionsföretagets räkning, rätten att (i) kräva att betalning erläggs i enlighet med dessa Köpvillkor och kräva dröjsmålsränta motsvarande den svenska referensräntan ökad med 8 %, samt att ta ut lagstadgad påminnelseavgift, eller (ii) häva köpet och erhålla ersättning för eventuell skada. Om köpet hävs har Auktionsföretaget eller Auctionet, för Auktionsföretagets räkning, rätten att, utan att först underrätta den Vinnande Kunden, sälja om Auktionsobjektet till den värdering och det bevakningspris som Auktionsföretaget finner lämpligt. Vid omförsäljning av Auktionsobjektet äger Auktionsföretaget eller Auctionet, för Auktionsföretagets räkning, rätt att från erhållet belopp göra avdrag för eventuella fordringar samt kostnader för omförsäljningen av Auktionsobjektet som Auktionsföretaget må ha. Efter avräkning av sådana kostnader kommer eventuella överskjutande belopp att redovisas till den Vinnande Kunden. Den Vinnande Kunden ska, om det slutpris som uppnås vid omförsäljningen av Auktionsobjektet inte täcker kostnaderna som Auktionsföretaget hade för omförsäljningen, betala mellanskillnaden till Auktionsföretaget.

2.5 Följerätt/Konstnärsavgift

I enlighet med tillämplig upphovsrättslagstiftning och EU-direktivet (2001/84/EG), kan en särskild avgift för följerätt tillkomma vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled. Avgiften beräknas på klubbat pris och ska betalas av den Vinnande Köparen. Se vid var tid gällande prislista. På respektive föremåls sida i Tjänsten redovisas om Auktionsobjektet omfattas av följerätt/konstnärsavgift.

2.6 Avhämtning/Transport

Avhämtning av Auktionsobjektet kan ske först efter fullgjord betalning av köpeskillingen.
För Auktionsobjekt som inte avhämtats inom fem (5) kalenderdagar efter avslutad auktion debiteras Kunden en förvarings- och hanteringsavgift enligt vid var tid gällande prislista. Auktionsobjekt som inte avhämtats inom åtta (8) kalenderdagar efter avslutad auktion, äger Auktionsföretaget rätt att omförsälja, överföra till ett lagrings-/speditionsföretag eller kassera. Omförsäljning, överföring och kassering enligt denna punkt sker på Kundens bekostnad och, i tillämpliga delar, i enlighet med de villkor som framgår av punkt 2.3 ovan.

2.7 Riskens övergång; ansvar för fel

Auktionsobjektet anses avlämnat till den Vinnande Kunden antingen när den Vinnande Kunden har hämtat ut Auktionsobjektet och därmed tagit det i sin besittning, eller när Auktionsobjektet har överlämnats till en av den Vinnande Kunden anlitad transportör, beroende på vad som inträffar först. Risken för Auktionsobjektet övergår till den Vinnande Kunden när Auktionsobjektet överlämnats i enlighet med vad som här sagts.

ALLA AUKTIONSOBJEKT SÄLJS I BEFINTLIGT SKICK. Det ankommer på Kunden att innan auktionen noggrant undersöka och bedöma Auktionsobjektets skick och beskaffenhet. Uppgift i auktionsförteckningen avseende exempelvis ett Auktionsobjekts uppgivna upphovsman, äkthet, ålder, proveniens, teknik eller skick är endast vägledande för Kunden vid dennes undersökning av Auktionsobjektet. Avbildning av ett Auktionsobjekt i auktionsförteckningen sker endast i identifieringssyfte och kan ej användas för avgörande av Auktionsobjektets utförande eller skick. Är väsentlig uppgift i auktionsförteckningen direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Auktionsföretaget ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material, som exempelvis blekning av papper och sprickbildningar i trä, eller sådana fel och brister som inte framgår av bilden på Auktionsobjektet i auktionsförteckningen. Auktionsföretaget friskriver sig från och ansvarar inte för att beskrivningar av Auktionsobjektet i auktionsförteckningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter. Auktionsföretaget tar inget ansvar för funktionen hos ur och urverk, mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål. Auktionsföretaget tar inte heller ansvar för innehållet i en auktionspost omfattande ett parti av föremål.

Auktionsföretaget äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Auktionsföretaget har att svara för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamationen framställts äger den Vinnande Kunden rätt att häva köpet, och mot återlämnande av föremålet återfå erlagd köpeskilling, vilken motsvarar det klubbade priset plus provisioner och skatt samt andra avgifter som har betalats av den Vinnande Kunden. Om Auktionsobjektet är ett nytt föremål (det vill säga inte ett begagnat föremål) kan den Vinnande Kunden, istället för avhjälpande av felet, erhålla avdrag på köpeskillingen.

Eventuella fel i ett Auktionsobjekt ska reklameras till Auktionsföretaget snarast efter det att den Vinnande Kunden märkt eller borde ha märkt felet.

2.8 Ansvar

Auktionsföretaget är inte ansvarigt för direkt eller indirekt skada som kan drabba den Vinnande Kunden. Auktionsföretaget ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba Kunden genom användandet av Tjänsten eller Webbplatsen, såsom skador till följd av driftsavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning, datasystem, mjukvaror eller fel eller bristande kompatibilitet mellan datorer eller annan orsak utanför Auktionsföretagets kontroll. Auktionsföretaget har inte heller något ansvar för fel eller skada som hänför sig till att Kundens kundnummer eller lösenord brukas felaktigt eller utan behörighet.

Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Auktionsföretagets ansvar enligt tvingande lagstiftning.

2.9 Force majeure

Auktionsföretaget ansvarar inte för förlust som åsamkas den Vinnande Kunden om Auktionsföretaget inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt Köpvillkoren på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständigheter i övrigt som Auktionsföretaget inte kunnat råda över eller förutse.
Båda parterna äger rätt att häva köpet om Auktionsföretaget inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Köpvillkor till följd av force majeure som pågår i mer än tre (3) månader.

2.10 Meddelanden

Meddelanden från Auktionsföretaget till den Vinnande Kunden återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som Vinnande Kunder eller Kunder registrerat i sitt användarkonto i Tjänsten.
Meddelanden till Auktionsföretaget ska avsändas på det sätt som anges på Webbplatsen.

2.11 Ändring av Köpvillkoren

Auktionsföretaget äger rätt att ändra dessa Köpvillkor genom att skicka ett meddelande till den Kunden eller genom att lämna meddelande om ändringen på Webbplatsen. Kunden kommer att bli bunden av de nya Köpvillkoren efter utgången av 30 dagar därefter, om Kunden därefter fortsätter att använda Tjänsten, eller om det krävs, genom Kundens elektroniska godkännande. Auktionsföretaget äger vidare, efter underrättelse, rätt att ändra prislistan. Ändringar i prislistan börjar gälla 30 dagar efter det att meddelandet om ändring skickades till Kunden eller meddelades på Webbplatsen.

2.12 Tillämplig lag och tvist

Svensk lag gäller för dessa Köpvillkor. För det fall den Vinnande Kunden utgörs av en juridisk person, är lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) ej tillämplig på dessa Köpvillkor. Tvister avseende giltigheten, tolkningen, tillämpligheten eller tillämpligheten av dessa Användarvillkor, samt rättsförhållanden som uppstått härav, ska avgöras i allmän domstol. Om Vinnande Kund är en konsument, kan tvisten även prövas i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För Vinnande Kunder som utgörs av juridiska personer, ska Stockholms tingsrätt vara första instans.