Dessa Användarvillkor och Köpvillkor ska gälla från och med 2023-01-01.

Väsentliga förändringar från tidigare version av villkoren

Bakgrund / Introduktion

Auction Network Sweden AB, org. nr. 556859-5150 ("Auctionet") erbjuder, via Internet, en elektronisk marknadsplats ("Tjänsten") på webbsidan auctionet.com ("Webbplatsen") för auktionsföretag som, förutom att hålla auktioner i lokaler tillhörande auktionsföretaget, även önskar hålla auktioner online (var och en ett "Auktionsföretag"). Auktionsobjekten säljs till kunder av de Auktionsföretag som finns listade på Webbplatsen.

Kund ("Kunden") har möjligheten att köpa föremål ("Auktionsobjekt") från Auktionsföretag på de villkor som nedan anges för köp ("Köpvillkoren"). Tjänsten och Webbplatsen får användas i enlighet med de nedan angivna villkoren avseende användandet av Tjänsten och Webbplatsen ("Användarvillkoren"). Auctionet tillhandhåller endast Tjänsten och administrerar Webbplatsen.

Auctionet ska aldrig ses som säljare av Auktionsobjekt som tillhandahållits genom Tjänsten och Webbplatsen. Kund som deltar i auktion och vinner budgivning för Auktionsobjekt kommer att köpa Auktionsobjektet från det Auktionsföretag som hållit i auktionen. Kunden kommer därför att, på nedanstående Köpvillkor, ingå bindande köpeavtal med det specifika Auktionsföretaget som sålt Auktionsobjektet. Det är det specifika Auktionsföretaget som ansvarar för eventuella fel och brister och som tar emot och hanterar reklamationer som rör Auktionsobjektet i förhållande till Kunden. Auctionet ansvarar inte för klagomål från Kunden, avseende Auktionsobjektet. Auctionet ansvarar endast gentemot Kunden för förhållanden som rör Tjänsten och Webbplatsen.

1. Användarvillkor

Dessa Användarvillkor gäller mellan Kund som registrerar sig för att använda Tjänsten och Webbplatsen och Auctionet som tillhandahållare av Tjänsten och Webbplatsen. Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa Användarvillkor, har Kunden inte rätt att använda eller få tillgång till Tjänsten.

1.1 Registrering för användning av Tjänsten

För att använda Tjänsten och för att kunna delta i auktion och köpa Auktionsobjekt måste Kunden registrera ett användarkonto. Kunden registrerar sig i Tjänsten genom att fylla i registreringsformuläret. Kunden åtar sig att ange aktuella och korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter i sitt användarkonto samt att hålla informationen uppdaterad. Varje Kund får endast inneha ett användarkonto för budgivning.

Kunden måste vara 18 år för att registrera sig. Tjänsten är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller av personer som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av Kunder som blivit temporärt eller definitivt avstängda. Om företag registreras som Kund ska en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till Användarvillkoren, och eventuellt Köpvillkoren, anges som kontaktperson. Primärt skapas ett användarkonto för användning av Tjänstens enklare funktioner. Kunden åtar sig att följa Auctionets instruktioner avseende användningen av Tjänsten. Genom att acceptera dessa Användarvillkor åtar sig Kunden att efterfölja alla sådana instruktioner.

1.2 Användning av personuppgifter

Alla personuppgifter som insamlas genom Webbplatsen och Tjänsten hanteras i överensstämmelse med lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, EU:s dataskyddsförordning (2016/679) (”GDPR”) samt i övrigt med Auctionets integritetspolicy.

1.3 Användning av Tjänsten

Kunden är ansvarig för alla handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget inloggningsnamn eller e-postadress och lösenord. Kunden ska förvara inloggningsuppgifter på säkert sätt och se till att de inte kommer till utomstående persons kännedom. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Kundens inloggningsuppgifter. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt kan missbrukas.

1.4 Tillgänglighet och tillgång till Tjänsten och Webbplatsen

En Kund kan avstängas från Tjänsten och Webbplatsen om Kunden bryter mot dessa Användarvillkor, tillämplig lag och/eller förordningar. En Kund som har avstängts från Tjänsten till följd av brott mot Användarvillkoren, tillämplig lag och/eller förordningar har inte rätt att återregistrera sig eller använda Tjänsten via annan Kunds inloggning.

Auctionet äger rätt att, när som helst och efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Tjänsten.

1.5 Garantier

Auctionet kan inte garantera en löpande, obruten eller säker tillgång till Tjänsten och Webbplatsen. Handhavandet av Tjänsten och Webbplatsen kan störas av många faktorer utanför Auctionets kontroll. Webbplatsen och Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick, "som tillgänglig" och "med alla fel". I den mån lagen tillåter ger Auctionet inga utfästelser, garantier eller intyg av något slag, uttryckliga eller underförstådda, avseende Webbplatsen och/eller Tjänsten, eller gällande säkerheten associerad med överföringen av information via Webbplatsen eller Tjänsten. I tillägg till detta friskriver sig Auctionet från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till, garantier avseende funktion, lämplighet för särskilt syfte, att intrång inte skett, äganderätt, system integration och avsaknaden av datorvirus, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Auctionets ansvar enligt tvingande lagstiftning.

Auctionet garanterar inte att Webbplatsen och Tjänsten kommer att vara felfri eller ostörd; att fel kommer åtgärdas; eller att Webbplatsen och Tjänsten eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen och Tjänsten är fria från skadliga komponenter, inklusive men inte begränsat till virus. Auctionet garanterar inte att information (inklusive instruktioner) på Webbplatsen eller Tjänsten är korrekta, fullständiga eller användbara.

1.6 Ansvar för fel

Auctionet ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba Kund vid användning av Tjänsten eller Webbplatsen om skadan uppkommit till följd av driftsavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning, datasystem, mjukvaror eller fel eller bristande kompatibilitet mellan datorer, eller annan orsak utanför Auctionets rimliga kontroll, inbegripet alla skador på Kunds datorer, mobila enheter eller annan utrustning eller teknologi, inklusive, men inte begränsat till, skador till följd av eventuellt säkerhetsöverträdelse eller till följd av virus, buggar, åverkan, bedrägeri, fel, försummelse, avbrott, defekt, försening av drift eller överföring, dator- eller nätverksfel eller något annat tekniskt eller annan felaktig funktion, inklusive, men inte begränsat till, skador till följd av utebliven vinst, goodwill förluster, förlust av data, arbetsstopp, korrekthet eller resultat, eller datorfel eller funktionsstörning. Vidare är Auctionet inte ansvarigt för fel eller skador som uppstår till följd av felaktigt eller obehörigt nyttjande av kundnummer eller lösenord.

Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Auctionets ansvar enligt tvingande lagstiftning.

1.7 Meddelanden

Meddelanden från Auctionet till Kunden återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som Kunden registrerat i sitt användarkonto i Tjänsten.
Meddelanden från Kunden till Auctionet ska avsändas i enlighet med vad som anges på Webbplatsen.

1.8 Ändring av Användarvillkoren

Auctionet äger rätt att ändra dessa Användarvillkor genom att skicka meddelande till Kunden via den e-postadress som Kunden angett i användarkontot eller genom att meddela detta på Webbplatsen. Kunden kommer att bli bunden av de nya Användarvillkoren efter utgången av 30 dagar därefter, om Kunden därefter fortsätter att använda Tjänsten, eller genom Kundens elektroniska godkännande, om så krävs.

1.9 Tillämplig lag och tvist

Svensk lag gäller för dessa Användarvillkor. För det fall Kunden är juridisk person, är lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) ej tillämplig på dessa Användarvillkor. Tvister avseende giltigheten, tolkningen, tillämpligheten eller tillämpligheten av dessa Användarvillkor, samt rättsförhållanden som uppstått härav, ska avgöras i allmän domstol. För Kunder som utgörs av juridiska personer, ska Stockholms tingsrätt vara första instans.

2 Köpvillkor

Dessa Köpvillkor är tillämpliga mellan Kund som köpt Auktionsobjektet på Webbplatsen och Auktionsföretaget som har hållit i auktionen och sålt Auktionsobjektet. Kund äger endast rätt att delta i budgivning för Auktionsobjekt om Kunden accepterar Köpvillkoren.

Kund måste vara 18 år eller äldre för att köpa Auktionsobjekt. Köp får inte göras av personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

2.1 Föremålsbeskrivning/värderingar

Värdering av Auktionsobjekt som anges i föremålsbeskrivningen är av Auktionsföretaget marknadsanpassad värdering av Auktionsobjektet inför auktionen och ska endast tjäna som vägledning för Kunden. Det pris till vilket Auktionsobjekt slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga värderingen. Uppgifter i föremålsbeskrivningen kan komma att ändras av Auktionsföretaget på grund av mellankommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg anges i föremålsbeskrivningen. I de fall ändring kan anses vara väsentlig för Auktionsobjekts värde förbehåller sig Auktionsföretaget rätten att ta bort Auktionsobjekt från auktion och Tjänsten samt rätten att eventuellt återföra Auktionsobjekt med ny föremålsbeskrivning.

2.2 Budgivning och köp av Auktionsobjekt

Auktionsobjekt säljs och betalas i den valuta som anges på Webbplatsen. På lämnat bud tillkommer köparprovision och slagavgift enligt vid var tid gällande prislista. För vissa Auktionsobjekt tillkommer även avgift för följerätt. Samtliga avgifter som tillkommer för Auktionsobjektet är angivna, om inte annat särskilt anges, i samma valuta.

Kunden kan lämna bud genom att logga in på sitt användarkonto på Webbplatsen och fylla i angiven ruta för bud på det relevanta Auktionsobjekts föremålssida. Kund kan också i vissa fall lämna bud i respektive Auktionsföretags auktionslokal.

Det är förbjudet att delta i budgivning av egna inlämnade Auktionsobjekt och att manipulera budgivning genom ombud eller på annat sätt.

Kunden har rätt att lämna bud som minst motsvarar den summa som angivits i auktionen, eller att lägga bud som motsvarar det högsta pris som Kunden är villig att betala för Auktionsobjektet ("Maxbud"). Om Kunden använder sig av möjligheten att lägga Maxbud, kommer Tjänsten automatiskt att starta en budbetjänt som bjuder så förmånligt som möjligt för Kundens räkning, upp till Maxbudet. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna Maxbudet. Om en auktion slutar med två lika höga bud vinner det bud som först inkom till Tjänsten. Om Kunden lägger bud som är lägre än bevakningspriset kommer Tjänsten automatiskt att starta budbetjänten, som kommer att bjuda upp till bevakningspriset eller till Maxbudet, beroende på vilket som kommer först. Kunden kommer att vinna om budet är lika med eller överstiger bevakningspriset. Samtliga angivna bud är bindande för Kunden. Efter avslutad auktion har Kunden som avgivit det högsta budet, det vill säga Kunden, ingått bindande avtal med det Auktionsföretag som hållit i auktionen i enlighet med dessa Köpvillkor.

2.3 Ångerrätt

För det fall Auktionsobjekt har sålts genom auktion som enbart skett på distans har Kund i egenskap av konsument ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (2005:59). Kund har ingen ångerrätt vid köp av Auktionsobjekt på auktion där det går att närvara både på plats och på distans. Om kunden är juridisk person föreligger ingen ångerrätt i något fall.

Kund som önskar nyttja sin ångerrätt ska meddela Auctionet eller Auktionsföretaget att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Kunden fått det köpta Auktionsobjektet i sin egen eller via ombud eller egen anlitad transportörs besittning.

Meddelande om ångrat köp ska skickas från samma mailadress som kunden har registrerat på sitt användarkonto och innehålla Auktionsobjektets föremålsnummer samt Kundens namn, och lämnas till Auctionet via e-post (support@auctionet.com) eller till Auktionsföretaget. Kund kan även använda sig av Auctionets ångerrättsblankett (PDF).

Efter ångrat köp ska Kunden på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Auktionsobjektet till Auktionsföretaget. Om Auktionsobjektet inte har returnerats till Auktionsföretaget inom fjorton (14) dagar från att Kunden har meddelat Auktionsföretaget om ångerrättens utnyttjande, ska Kunden anses alltjämt bunden av köpet varvid någon återbetalning till Kunden inte kommer ske.

Retur av Auktionsobjekt får inte ske mot postförskott. Kunden står för risken att Auktionsobjektet skadas, eller kommer bort under returen samt är skyldig att paketera och hantera Auktionsobjektet på sådant sätt att det inte skadas under transporten.

Returnerade Auktionsobjekt vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Auktionsföretaget för avhämtning av Kunden i sju (7) kalenderdagar (ej inräknat den dag då Auktionsobjektet returnerades till Auktionsföretaget). Returnerade Auktionsobjektet som inte omfattas av ångerrätt och som inte avhämtats av Kunden inom sju (7) kalenderdagar debiteras Kunden förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport.

När Auktionsföretaget har tagit emot Auktionsobjektet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Kunden, med avdrag för Auktionsobjektets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Kunden har hanterat Auktionsobjektet i större omfattning än nödvändigt, på grund av skador och slitage på Auktionsobjektet som tillkommit under returen samt förvaringsavgift för de dagar Auktionsföretaget förvarat Auktionsobjektet och som överstiger sju (7) kalenderdagar.

Återbetalning till Kunden sker endast i samma form och till samma kontonummer eller kort som använts av Kunden vid köpet.

Om Auctionet eller Auktionsföretaget bedömer att Kund missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud eller i syfte att påverka slutpriset på Auktionsobjekt, förbehåller sig Auctionet eller Auktionsföretaget rätten att stänga ner Kundens konto och Kundens tillgång till Tjänsten.

2.4 Avgifter/Fakturering/Betalning

För varje enskilt Auktionsobjekt som sålts tillkommer försäljningsprovision samt slagavgift, enligt vid var tid gällande prislista.). För det fall Auktionsobjekt omfattas av följerätt ska Kunden även ansvara för betalning av följerätts-/konstnärsavgift enligt avsnitt 2.5.

Det åligger Kunden att ta del av vid var tid gällande prislista som finns publicerad på Webbplatsen för att ta reda på vilka avgifter som gäller vid köp av Auktionsobjekt. Kunden ska betala alla avgifter relaterade till köpet, inklusive lagstadgade skatter.

Betalning av Auktionsobjekt ska ske inom fem (5) kalenderdagar efter avslutad auktion (ej inräknat den dag då auktionen för Auktionsobjektet avslutades). Med anledning av att varje Auktionsobjekt och enskild auktion är unik, att antalet budgivare och intresse för Auktionsobjekt kan variera i betydande omfattning från dag till annan, vilket kan resultera i betydligt lägre slutpris på Auktionsobjekt vid omförsäljning, samt det tillkommande merarbete i form av logistik och administration som omförsäljning av Auktionsobjekt medför för Auktionsföretaget, är det väsentligt för Auktionsföretaget att Kunden betalar för Auktionsobjektet i tid.

Om Kunden inte betalar Auktionsobjektet inom fem (5) kalenderdagar efter avslutad auktion (ej inräknat den dag då auktionen för Auktionsobjektet avslutades) utgör detta väsentligt avtalsbrott varefter Auktionsföretaget eller Auctionet, för Auktionsföretagets räkning, äger rätt att (i) kräva att betalning erläggs i enlighet med dessa Köpvillkor och kräva dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635), och/eller (ii) häva köpet av Auktionsobjekt i enlighet med 7 kap 6 § konsumentköplagen (2022:260).

Om Auktionsföretaget häver köpet har Auktionsföretaget eller Auctionet, för Auktionsföretagets räkning, rätt att, utan att först underrätta Kunden, sälja Auktionsobjektet på nytt till den värdering och det bevakningspris som Auktionsföretaget eller Auctionet finner lämpligt. Om Kund betalar för Auktionsobjekt efter att hävning skett ska Auktionsföretaget återbetala erlagt belopp till Kunden.

Om betalning för Auktionsobjekt sker hos Auktionsföretaget kommer kvitto att erhållas i samband med betalningen. Om betalning för Auktionsobjekt erläggs elektroniskt genom Tjänsten kommer kvitto att erhållas elektroniskt.

2.5 Följerätt/Konstnärsavgift

I enlighet med tillämplig upphovsrättslagstiftning och EU-direktivet (2001/84/EG), kan en särskild avgift för följerätt tillkomma vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio (70) år efter det år då konstnären avled. Avgiften beräknas på klubbat pris och ska betalas av Kunden. Se vid var tid gällande prislista. På respektive föremåls sida i Tjänsten redovisas om Auktionsobjektet omfattas av följerätt/konstnärsavgift.

2.6 Avhämtning/transport/omförsäljning

Avhämtning av Auktionsobjektet kan ske först efter fullgjord betalning av köpeskillingen.

Efter avslutad auktion lagrar Auktionsföretaget Auktionsobjektet utan kostnad för Kunden under fem (5) dagar (ej inräknat den dag då auktionen för Auktionsobjektet avslutades).

Auktionsobjekt som har betalats men inte avhämtats inom fem (5) kalenderdagar efter avslutad auktion förvaras och hanteras av Auktionsföretaget på Kundens risk och bekostnad. Vid förvaring i Auktionsföretagets egna lokaler har Auktionsföretaget rätt att debitera Kunden förvarings- och hanteringsavgift enligt vid var tid gällande prislista. Auktionsföretaget har även rätt att överlämna Auktionsobjektet till valfritt externt lagrings-/speditionsföretag för transport/förvaring hos tredje part varvid Kunden ska bära samtliga kostnader för sådan transport/förvaring.

Om Kunden har betalat men inte avhämtat Auktionsobjektet inom tre (3) månader från anmaning från Auktionsföretaget att hämta Auktionsobjektet har Auktionsföretaget rätt att sälja Auktionsobjektet i enlighet med bestämmelserna i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och lagrings-/speditionsavgifter och därefter till täckande av Auktionsföretagets förfallna fordringar på Kunden. Eventuellt överskott ska betalas till Kunden.

Kund ska alltid uppvisa giltig legitimation för Auktionsföretaget vid avhämtning av Auktionsobjekt. För det fall Kund önskar avhämta Auktionsobjekt genom ombud eller egen anlitad transportör ska Kund lämna meddelande till Auctionet eller Auktionsföretaget om vilket ombud eller vilken egen anlitad transportör som ska erhålla fullmakt att avhämta Auktionsobjektet. Om Kund inte tidigare uppvisat giltig legitimation för Auktionsföretaget på plats ska ombudet/transportören uppvisa vidimerad kopia av Kunds legitimation för Auktionsföretaget innan avhämtning av Auktionsobjektet får ske.

Med vidimering avses att en annan person än Kund eller ombud intygar att kopian överensstämmer med originalet och skriver under med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer.

Kund kan även skicka in vidimerad kopia av sin legitimation till Auktionsföretaget via e-post innan avhämtning genom ombud/egen anlitad transportör. För det fall Auktionsföretaget finner skäl att ifrågasätta Kunds identitet eller giltigheten av ombuds fullmakt äger Auktionsföretaget rätt att besluta att avhämtning endast får ske på plats av Kund efter uppvisande av giltig legitimation.

2.7 Riskens övergång; ansvar för fel

Auktionsobjektet anses avlämnat till Kunden antingen när Kunden har hämtat ut Auktionsobjektet från Auktionsföretaget och därmed tagit det i sin besittning, eller när Auktionsobjektet har överlämnats från Auktionsföretaget till av Kunden anlitat ombud eller transportör, beroende på vad som inträffar först. Risken för Auktionsobjektet övergår till Kunden när Auktionsobjektet överlämnats i enlighet med vad som här sagts.

ALLA AUKTIONSOBJEKT SÄLJS I BEFINTLIGT SKICK. Det ankommer på Kunden att innan auktionen noggrant undersöka och bedöma Auktionsobjekts skick och beskaffenhet. Uppgift i auktionsförteckningen avseende exempelvis Auktionsobjekts uppgivna upphovsman, äkthet, ålder, proveniens, teknik eller skick är endast vägledande för Kunden vid dennes undersökning av Auktionsobjektet. Avbildning av Auktionsobjekt i auktionsförteckningen sker endast i identifieringssyfte och kan ej användas för avgörande av Auktionsobjekts utförande eller skick. Är väsentlig uppgift i auktionsförteckningen direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Auktionsföretaget ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material, som exempelvis blekning av papper och sprickbildningar i trä, eller sådana fel och brister som inte framgår av bilden på Auktionsobjektet i auktionsförteckningen. Auktionsföretaget friskriver sig från och ansvarar inte för att beskrivningar av Auktionsobjektet i auktionsförteckningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter. Auktionsföretaget tar inget ansvar för funktionen hos ur och urverk, mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål. Auktionsföretaget tar inte heller ansvar för innehållet i auktionspost omfattande parti av föremål.

Auktionsföretaget äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Auktionsföretaget har att svara för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamation framställts äger Kunden rätt att häva köpet, och mot återlämnande av Auktionsobjektet återfå erlagd köpeskilling, vilken motsvarar det klubbade priset plus provisioner och skatt samt andra avgifter som har betalats av Kunden. Om Auktionsobjektet är nytt och oanvänt (det vill säga inte begagnat) kan Kunden, istället för avhjälpande av felet, erhålla avdrag på köpeskillingen.

Eventuella fel i Auktionsobjekt ska reklameras till Auktionsföretaget snarast efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet.

2.8 Ansvar

Auktionsföretaget är inte ansvarigt för direkt eller indirekt skada som kan drabba Kunden. Auktionsföretaget ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba Kunden genom användandet av Tjänsten eller Webbplatsen, såsom skador till följd av driftsavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning, datasystem, mjukvaror eller fel eller bristande kompatibilitet mellan datorer eller annan orsak utanför Auktionsföretagets kontroll. Auktionsföretaget har inte heller något ansvar för fel eller skada som hänför sig till att Kundens kundnummer eller lösenord brukas felaktigt eller utan behörighet.

Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Auktionsföretagets ansvar enligt tvingande lagstiftning.

2.9 Force majeure

Auktionsföretaget ansvarar inte för förlust som åsamkas Kunden om Auktionsföretaget inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt Köpvillkoren på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständigheter i övrigt som Auktionsföretaget inte kunnat råda över eller förutse.
Båda parterna äger rätt att häva köpet om Auktionsföretaget inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Köpvillkor till följd av force majeure som pågår i mer än tre (3) månader.

2.10 Meddelanden

Meddelanden från Auktionsföretaget till Kunden återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som Kunder eller Kunder registrerat i sitt användarkonto i Tjänsten.
Meddelanden till Auktionsföretaget ska avsändas på det sätt som anges på Webbplatsen.

2.11 Ändring av Köpvillkoren

Auctionet och Auktionsföretaget äger rätt att ändra dessa Köpvillkor genom att skicka meddelande till Kunden eller genom att lämna meddelande om ändringen på Webbplatsen. Kunden kommer att bli bunden av de nya Köpvillkoren efter utgången av 30 dagar därefter, om Kunden därefter fortsätter att använda Tjänsten, eller om det krävs, genom Kundens elektroniska godkännande. Auctionet och Auktionsföretaget äger vidare, efter underrättelse, rätt att ändra prislistan. Ändringar i prislistan börjar gälla 30 dagar efter det att meddelandet om ändring skickades till Kunden eller meddelades på Webbplatsen.

2.12 Tillämplig lag och tvist

Svensk lag gäller för dessa Köpvillkor. För det fall Kunden är juridisk person, är lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) ej tillämplig på dessa Köpvillkor. Tvister avseende giltigheten, tolkningen, tillämpligheten eller tillämpligheten av dessa Användarvillkor, samt rättsförhållanden som uppstått härav, ska avgöras i allmän domstol. Om Kund är konsument, kan tvisten även prövas i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För Kunder som utgörs av juridiska personer, ska Stockholms tingsrätt vara första instans.

2.13 Åtgärder mot penningtvätt

Auctionet och Auktionsföretaget tillämpar lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) eller motsvarande nationell lagstiftning i all sin verksamhet. Penningtvättslagen innebär bl.a. en skyldighet för Auctionet och Auktionsföretaget att identifiera varje Kund samt genomföra kundkännedomsåtgärder. I samband med kundkännedomsåtgärder kan Kund bli ombedd att inkomma med vidimerad dokumentation som styrker kundens uppgifter om affärsförbindelsens syfte och art. Auctionet äger rätt att neka Kund som inte inkommer med efterfrågad dokumentation tillträde till Tjänsten.

2.14 Utförsel av kulturföremål

Utförsel från Sverige av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål kan kräva särskilt tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950). Utförsel av kulturföremål från EU kan även kräva särskild exportlicens enligt Rådets förordning (EG) nr 116/2009. Kund ansvarar självständigt för erhållande av och kostnader för eventuella tillstånd som krävs för utförsel av Auktionsobjekt från Sverige och/eller EU.