Information om behandling av personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Auction Network Sweden AB, 556859-5150, ("Auctionet") att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter men också information om hur du använder våra digitala kanaler (t.ex. vår hemsida).

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

På de här sidorna beskriver vi hur och varför Auctionet behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras i en s.k. molnlösning vilket gör att dina personuppgifter kan komma att lagrat i ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Uppdateringar

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på Integritetspolicy.

Hur skyddar vi personuppgifter

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Insamling av personuppgifter

Auctionet ansvarar för att dina uppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv

Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss, och behandlar dessa när du t.ex. skapande av konto på Auctionet.com, beställning av transport, kontakt med kundtjänst.

Sociala medier

Vi samlar in kontaktuppgifter från Facebook om du använder dig av Facebook-registrering/inloggning.

Auktionshus

Vi samlar in personuppgifter från andra auktionshus om dig som är säljare av en vara om du väljer att koppla samman ditt Auctionetkonto med ditt säljarkonto hos auktionshuset.

Samarbetspartner

Vid koppling av säljarkonto till ett köparkonto på Auctionet hämtas säljaruppgifter in från berört auktionshus.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna hantera ditt köp

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp på något av de auktionshus som är kopplade till vår tjänst och ordna med de tjänster du beställer, t.ex. transport och hemleverans och för att kunna ta betalt. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna se status på betalning och få uppgift om köptidpunkt och köpställe för att möjliggöra utlämning samt beställa upphämtning av köpta föremål.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningsinformation.
 • Betalningshistorik.
 • Eventuella anteckningar du lämnar.
 • Säljaruppgifter vid koppling mellan köpar- och säljarkonto.

Laglig grund: Avtal. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig.

Bevarandetid: Till dess att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

För att kommunicera med dig och hantera kundserviceärenden

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig, t.ex. skicka transaktionsmeddelanden (exempelvis om du blivit överbjuden, vunnit en auktion eller för att skicka fakturor på köpta varor samt instruktioner för användande av tjänsten), kommunicera med dig avseende frågor du ställer och för att hantera andra kundtjänstärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningsinformation.
 • Betalningshistorik.
 • Eventuella uppgifter du lämnar.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system enligt ovan.

Bevarandetid: Till dess kundtjänstärendet avslutats och för en tid om 36 månader därefter för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

För att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster för kundkollektivet i stort

Vi hanterar dina personuppgifter för anpassning av tjänsterna för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler). Vidare använder vi dina personuppgifter för framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser) samt för framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt tjänsteutbud.

Uppgifterna används även för framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser) för framtagande av underlag i syfte att planera ny- och eventuella avetableringar av auktionshus och lager.

Vi ger även våra kunder möjligheten att påverka vårt tjänsteutbud och vi tar fram underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.

Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) gör vi en analys som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (kundsegment), men analysen görs aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar tjänsten Auctionet.com.

Kategorier av personuppgifter

 • Ålder.
 • Kön.
 • Bostadsort.
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system enligt ovan.

Bevarandetid: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter för att förbättra våra tjänster baserat hur användare nyttjar tjänsten.

För att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Vi behandlar dina personuppgifter för förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t.ex. s.k. budtrissning där en säljare avger bud på egen auktion i syfte att höja slutpriset på en auktion). Vidare behandlas dina personuppgifter för förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra användarvillkor. Vi använder också personuppgifterna till förbättring av vår IT-miljö avseende skydd mot angrepp och intrång.

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer för att säkerställa att ett konto är unikt för en person.
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse och berättigat intresse. Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger). Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Bevarandetid: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

För att skapa Mina Sidor och administrera ditt medlemskap

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna göra inställningar avseende din profil och dina personliga val, skapa en inloggningsfunktion, säkerställa din identitet och ålder och för att möjliggöra för dig att följa din köp- och betalningshistorik. Vi behandlar även dina personuppgifter för att du ska kunna spara favoriter och kunna hantera liknande underlättande åtgärder för din användning av tjänsten samt för att kunna hantera dina val (t.ex. din profil och inställningar avseende notifieringar, inställningar för marknadssföring). Slutligen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna koppla samman köpar- och säljarkonton.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Köphistorik.
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Användarnamn och lösenord.
 • Säljaruppgifter samt kontrakts- och föremålsinformation från auktionshus.

Laglig grund: Avtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt användarvillkoren. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap. Säljaruppgifterna är frivilliga, men krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt användarvillkoren vid koppling av köpar- och säljarkonto.

Bevarandetid: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter för att skapa Mina Sidor och administrera ditt medlemskap.

För att kunna tillhandahålla en personligt anpassad tjänst och kommunikation

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig ett personligt anpassat innehåll i tjänsten, t.ex. genom att kunna ge dig relevanta produktrekommendationer, erbjudanden och andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig (t.ex. genom att favoriter eller sökningar sparas för att underlätta framtida köp eller påminna dig om föremål vars sluttid närmar sig).

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna ge dig personligt anpassad kommunikation baserad på ditt medlemsbeteende.

För att vi ska kunna leverera en personligt anpassad tjänst och kommunikation kan analyser göras på individnivå, t.ex. genom att analys av köp- och budhistorik leder till produktrekommendationer. Insikterna från analysen ligger till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden, förmåner och information som presenteras för dig på t.ex. Mina Sidor.

Tänk på att du alltid kan avsäga dig direktmarknadsföring genom att markera detta via länk i respektive e-postmeddelande samt motsätta dig profilering för samma syfte.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Användarnamn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Ålder.
 • Kön.
 • Bostadsort.
 • IP-adress.
 • Köphistorik.
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Angivna kundval avseende kommunikationskanaler.

Laglig grund: Avtal. Fullgörande av avtalet om medlemskap. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap samt för att kunna fullgöra beställda tjänster så som val av tjänsten Favoriter eller Sparad sökning. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras.

Bevarandetid: Till dess medlemskapet avslutas.

För att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk t.ex. för att hantera klagomål och reklamationer och i samband med en rättsprocess.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress)
 • Köphistorik
 • Kommunikation med kundtjänst.
 • Uppgift om betalning eller utbetalning.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att
fastställa, göra gällande och utöva rättsliga
anspråk.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som vi eller du kan rikta rättsliga anspråk mot oss, dvs till dess att preskriptionstid gått ut.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har, t.ex. hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta enligt dataskyddslagstiftningen och för att fullgöra regler inom bokföring.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress)
 • Personnummer
 • Uppgift om betalning och utbetalning.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som krävs enligt den rättsliga förpliktelsen, t.ex. bevaras bokföringsmaterial under sju år.

Delning av data

Auctionet kan komma att dela din data med tredjepart för att ge dig den bästa upplevelsen av webbplatsen samt för personalisering, marknadsförings- och statistikändamål. Du har rätten att när som helst ta tillbaka ditt medgivande och ändrar då dina inställningar under Mina Sidor. Har du ytterligare frågor kan du kontakta dpo@auctionet.com.

Hur hanterar vi personnummer

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra, t.ex. för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

Vi delar personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer

Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Kategori av tjänsteleverantör

 • Företag som hjälper oss med marknadsföring, t.ex. print och distribution, mediebyråer och reklambyråer
 • Företag som tillhandahåller IT-tjänster, t.ex. drift, teknisk support och underhåll av våra IT-system
 • Företag som tillhandahåller betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer
 • Transportföretag inom logistik och spedition

Övriga mottagare

I vissa fall kan Auction Network Sweden AB dela dina personuppgifter med andra mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med ett en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller mottagarens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Mottagare Syfte Laglig grund för överföringen
Transportföretag Vi delar adressuppgifter samt telefonnummer med företag som sköter logistik och spedition Avtal. Behandlingen är nödvändig för att den vara du köpt ska kunna skickas.
Myndigheter Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det. Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.
Externa rådgivare Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ ligt lag att göra det eller för att hatera eller bemöta rättsliga krav.· Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.
Domstol, motparter etc. För att hantera och bemöta rättsliga krav kan vi överföra uppgifter till andra parter. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.
Rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen Vi kan dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutredning. Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att bidra tilln pågående brottsutredning på begäan.
Auktionshusen som är anslutna till vår tjänst. Vi delar personuppgifter med säljande auktionshus då du som köpare vunnit en auktion. Berättigat intresse. För att auktionshuset ska dels veta ifall föremålet har fått full betalning samt för att säkerställa att föremålet lämnas ut till rätt person.
Potentiella köpare och säljare Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksam­ heten eller vid en sammanslagning.· Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

Kakor

Läs mer om hur vi använder kakor i vår cookiepolicy.

Rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt till registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig. Som medlem hos Auctionet kan du när som helst logga in på Mina Sidor för att se vissa uppgifter som vi har registrerade om dig, t.ex. kontaktuppgifter.

Du kan även få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss samt begära en elektronisk kopia. Kontakta dpo@auctionet.com.

Begära rättelse av personuppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras. Tänk på att du som är medlem hos Auctionet kan ändra samtliga personuppgifter uppgifter direkt via Mina Sidor. Du kan även kontakta oss på dpo@auctionet.com.

Ge och ta tillbaka ditt samtycke

I vissa fall kommer vi att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling. Kontakta dpo@auctionet.com om du vill återkalla ett givet samtycke.

Avsäga dig direktreklam

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick, både digitala och i pappersformat. Invändningsrätten omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms).

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms/notifieringar. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att ändra inställningarna på Mina Sidor).

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat intresse av skäl hänförliga till din situation. Detta kan du göra genom att kontakta oss på dpo@auctionet.com.

Om det finns tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än ditt integritetsintresse får vi fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen. Kan vi inte visa på tvingande skäl kommer vi sluta att behandla dina personuppgifter.

Radera uppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem. Kontakta dpo@auctionet.com

Begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan dock innebära att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsas. Kontakta dpo@auctionet.com

Flytta din data (dataportabilitet)

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet. Kontakta dpo@auctionet.com

Automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

E-post: dpo@auctionet.com

Auction Network Sweden AB
556859-5150
Grev Turegatan 44
114 38 Stockholm

Senast uppdaterad: 2019-12-13.