Bouppteckning

Det första steget i att sälja ett dödsbo är att göra en bouppteckning. En bouppteckning kan enkelt uttryckt sägas vara en skriftlig förteckning över vad den avlidne har ägt samt eventuella skulder denne haft vid sin död. Bouppteckningen är även dödsboets legitimationshandling och anger också vem som har rätt att agera ombud för dödsboet. I många fall kan ni som är delägare i dödsboet göra förteckningen själva men om ni är osäkra kan ni ta hjälp av en jurist eller en begravningsbyrå.

För att kunna göra en bouppteckning måste ni sammankalla alla delägare i dödsboet till en så kallad bouppteckningsförrättning så snart som det är genomförbart. Innan själva förrättningen äger rum tar ni fram underlag som styrker tillgodohavanden och skulder så som om fastighetsbeteckningar, kontobesked med mera. På bouppteckningsförrättningen måste minst en förrättningsman, som inte är arvinge, närvara och handlingen måste undertecknas av två förrättningsmän för att säkerställa att allt har gått rätt till.

Eftersom det kan vara svårt att känna till värdet på lösöre som tillhör dödsboet kan det ofta vara bra att kontakta ett auktionshus eller en värderingsman i samband med bouppteckningen för att få hjälp med en så kallad bouppteckningsvärdering. Genom att få hjälp med detta blir värdet på dödsbot mer korrekt men risken minskar även för att saker som har ett värde kasseras.

Skatteverket har på sin hemsida en blankett för att göra en bouppteckning i denna ska uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder redovisas, testamente och äktenskapsförord, om sådana finns, ska bifogas tillsammans med kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen och arvsavståenden.

När förteckningen är undertecknad skickar ni denna till Skatteverket.

Värdering och försäljning av dödsbo

En försäljning av ett dödsbo på auktion går normalt sett till så att ni som delägare i dödsboet, eller en representant för dödsboet, kontaktar ett auktionshus eller en värderingsman för att genomföra en hemvärdering. Vid hembesöket går värderingsmannen igenom de föremål som ni önskar värdera samt ger ett ungefärligt värde på föremålen. En del föremål kan behöva undersökas närmare och då kan värderingsmannen behöva ta bilder för att sedan återkomma. Ofta tar värderingsmannen en extra vända i hemmet för att säkerställa att inget av värde missats på källare eller vind eller bland de föremål ni själva kasserat. I de fall värderingen görs för en bouppteckning återkommer värderingsmannen efter några dagar med en signerad bouppteckningsvärdering att addera till bouppteckningen. Är det en värdering för försäljning på auktion kommer ni överens om priser och kan om ni vill boka transport till auktionshuset som ska bistå med försäljningen.

Utbetalning

Efter att auktionerna på de inlämnade föremålen avslutats och betalats och hämtats av köparna sker utbetalning till det konto som dödsboet angett. I de fall där föremålen ej blivit sålda kan auktionshuset ofta bistå i att de kommer till återbruk på andra sätt.

Har du något du vill få värderat? Här kan du få hjälp att göra en kostnadsfri värdering.