Nämä käyttöehdot ja ostoehdot astuvat voimaan 1.1.2023.

Oleellisia muutoksia ehtojen edelliseen versioon nähden

Taustaa/esittely

Auction Network Sweden AB, yritystunnus 556859-5150 ("Auctionet") tarjoaa internetissä sähköisen markkinapaikan ("palvelu") auctionet.com-verkkosivustolla ("verkkosivusto") huutokauppayrityksille, jotka haluavat järjestää huutokauppoja omien tilojensa lisäksi myös verkossa (näistä jokainen on "huutokauppayritys"). Huutokaupattavia esineitä myyvät asiakkaille verkkosivustolla luetellut huutokauppayritykset.

Asiakkaalla ("asiakas") on mahdollisuus ostaa huutokauppayrityksiltä kohteita ("huutokauppaesine") alla mainituin ostoa koskevin ehdoin ("ostoehdot"). Palvelua ja verkkosivustoa saa käyttää alla mainituin ehdoin, jotka koskevat palvelun ja verkkosivuston käyttöä ("käyttöehdot"). Auctionet tarjoaa vain palvelun ja hallinnoi verkkosivustoa.

Auctionetiä ei tule koskaan pitää palvelun ja verkkosivuston kautta tarjottavien huutokauppaesineiden myyjänä. Asiakas, joka osallistuu huutokauppaan ja tekee huutokauppaesineestä voittotarjouksen, ostaa huutokauppaesineen huutokaupan järjestäneeltä huutokauppayritykseltä. Siksi asiakas solmii sitovan ostosopimuksen alla mainituin ostoehdoin sen huutokauppayrityksen kanssa, joka huutokauppaesineen on myynyt. Kyseinen huutokauppayritys vastaa mahdollisista virheistä ja puutteista ja vastaanottaa ja käsittelee huutokauppaesinettä koskevat reklamaatiot suhteessa asiakkaaseen. Auctionet ei vastaa asiakkaan valituksista, jotka koskevat huutokauppaesinettä. Auctionet vastaa suhteessa asiakkaaseen vain palvelua ja verkkosivustoa koskevista olosuhteista.

1. Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot ovat voimassa palvelun ja verkkosivuston käyttäjäksi rekisteröityvän asiakkaan sekä palvelun ja verkkosivuston tarjoavan Auctionetin välillä. Ellei asiakas suostu sitoutumaan näihin käyttöehtoihin, hänellä ei ole oikeutta käyttää palvelua eikä saada siihen pääsyä.

1.1 Rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi

Voidakseen käyttää palvelua ja osallistua huutokauppoihin ja ostaa huutokauppaesineitä asiakkaan on rekisteröitävä käyttäjätili. Asiakas rekisteröityy palveluun täyttämällä rekisteröitymislomakkeen. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan käyttäjätilillään ajantasaiset ja oikeat henkilö- ja yhteystietonsa sekä pitämään ne ajan tasalla. Yhdellä asiakkaalla voi olla vain yksi käyttäjätili, jolla hän osallistuu huutokauppoihin.

Voidakseen rekisteröityä asiakkaan on oltava 18 vuotta täyttänyt. Palvelua ei ole saatavilla eikä sen käyttöön ole oikeutta alle 18-vuotiailla eikä henkilöillä, joiden oikeustoimikelpoisuus on muusta syystä rajoittunut, ei myöskään asiakkailla, jotka on estetty palvelusta määräajaksi tai lopullisesti. Mikäli asiakkaaksi rekisteröityy yritys, yhteyshenkilöksi ilmoitetaan luonnollinen henkilö, jolla on kelpoisuus ja valtuudet sitouttaa yritys käyttöehtojen ja mahdollisesti ostoehtojen noudattamiseen. Käyttäjätili luodaan ensi sijassa palvelun perustoimintojen käyttämiseen. Asiakas sitoutuu noudattamaan Auctionetin antamia ohjeita palvelun käytöstä. Hyväksymällä nämä käyttöehdot asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia tämänkaltaisia ohjeita.

1.2 Henkilötietojen käsittely

Kaikkia verkkosivuston ja palvelun kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentävän Ruotsin lain (2018:218), EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ("tietosuoja-asetus") ja Auctionetin tietosuojakäytännön mukaisesti.

1.3 Palvelun käyttö

Asiakas on vastuussa kaikesta toiminnasta, joka suoritetaan asiakkaan nimellä ja salasanalla kirjautuneena. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua vain omalla käyttäjätunnuksellaan tai sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan. Asiakkaan tulee säilyttää sisäänkirjautumistiedot turvallisesti ja varmistaa, etteivät ne tule ulkopuolisten tietoon. Asiakas ei myöskään saa antaa ulkopuolisten, suoraan tai epäsuoraan, käyttää omia sisäänkirjautumistietojaan. Salasana on vaihdettava välittömästi, jos on syytä epäillä, että tiedot ovat paljastuneet tai niitä voidaan muuten käyttää väärin.

1.4 Palvelun ja verkkosivuston saatavuus ja pääsy niille

Asiakkaan pääsy palveluun ja verkkosivustolle voidaan estää, mikäli asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja tai soveltuvia lakeja tai asetuksia. Asiakkaalla, jonka pääsy palveluun ja sivustolle on estetty käyttöehtojen tai soveltuvien lakien tai asetusten rikkomisen takia, ei ole oikeutta rekisteröityä uudelleen eikä käyttää palvelua toisen asiakkaan käyttäjätunnuksella.

Auctionetillä on oikeus milloin tahansa ja omasta harkinnastaan päättää lakata tarjoamasta palvelua.

1.5 Takuut

Auctionet ei voi taata jatkuvaa, keskeytymätöntä tai turvallista pääsyä palveluun ja verkkosivustolle. Palvelun ja sivuston hoitamista voivat häiritä monet Auctionetistä riippumattomat syyt. Verkkosivusto ja palvelu tarjotaan "nykyisessä kunnossa", "sellaisenaan" ja "kaikkine vikoineen". Auctionet ei lainsäädännön sallimissa rajoissa anna minkäänlaisia nimenomaisia tai julkilausumattomia sitoumuksia, takuita tai todistuksia verkkosivustosta ja/tai palvelusta eikä verkkosivuston tai palvelun kautta siirrettyjen tietojen turvallisuudesta. Auctionet ei myöskään myönnä mitään nimenomaisia eikä julkilausumattomia takuita, kuten takuuta toimivuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, siitä, ettei loukkausta ole tapahtunut, omistusoikeudesta, järjestelmäintegraatiosta ja viruksettomuudesta, elleivät ne aiheudu törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Tämä vastuuvapauslauseke ei sulje pois Auctionetin vastuuta, joka perustuu sitovaan lainsäädäntöön.

Auctionet ei takaa, että sivusto ja palvelu olisivat virheettömiä tai häiriöttömiä, että viat korjataan tai että sivusto ja palvelu tai ne palvelimet, jolla sivusto ja palvelu tarjotaan saataville, eivät sisällä mitään vahingoittavia komponentteja, joihin kuuluvat muun muassa virukset. Auctionet ei takaa, että sivustolla ja palvelussa oleva tieto (ohjeet mukaan luettuina) olisi oikeaa, täydellistä tai käyttökelpoista.

1.6 Virhevastuu

Auctionet ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle saattaa aiheutua palvelun tai verkkosivuston käytöstä, jos vahinko on seurausta toiminnan keskeytyksistä tai muusta häiriöstä tele-, tietoliikenne- tai muussa viestiliikenneyhteyksissä, tietokonelaitteissa, tietokonejärjestelmissä, ohjelmistoissa tai vioista tai yhteensopivuuden puutteesta tietokoneiden välillä, tai muista syistä, jotka eivät ole Auctionetin hallinnassa, joihin sisältyvät kaikki viat asiakkaan tietokoneissa, mobiili- tai muissa laitteissa tai tekniikassa sekä viat, jotka aiheutuvat esimerkiksi tietoturvaloukkauksesta tai viruksesta, ohjelmavirheestä, vahingonteosta, petoksesta, virheestä, laiminlyönnistä, keskeytyksestä, viasta, toiminnan tai siirron viivästyksestä, tietokone- tai verkkovirheestä tai muusta teknisestä tai muunlaisesta toimintahäiriöstä, mukaan lukien menetetystä voitosta, mainearvon menetyksestä, tietojen menetyksestä, työn keskeytymisestä, oikeellisuudesta ja tarkkuudesta tai tietokoneen virheestä tai toimintahäiriöstä aiheutuneet vahingot. Auctionet ei myöskään vastaa vioista tai virheistä, jotka aiheutuvat asiakasnumeroiden tai salasanojen luvattomasta tai asiattomasta käytöstä.

Ylläoleva ei kuitenkaan päde, joissa vahinko johtuu törkeästä laiminlyönnistä tai tuottamuksesta. Tämä vastuuvapauslauseke ei sulje pois Auctionetin vastuuta, joka perustuu sitovaan lainsäädäntöön.

1.7 Tiedonannot

Auctionetin tiedonannot asiakkaalle julkaistaan verkkosivustolla ja/tai lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on rekisteröinyt palvelussa olevalle käyttäjätililleen. \
Asiakkaan tulee lähettää tiedonantonsa Auctionetille verkkosivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti.

1.8 Käyttöehtojen muutokset

Auctionet pidättää oikeuden näiden käyttöehtojen muutoksiin lähettämällä tiedonannon asiakkaan käyttäjätilillään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla tiedonannon verkkosivustolla. Asiakas sitoutuu uusiin käyttöehtoihin 30 päivän kuluttua muutoksista ilmoittamisesta jatkaessaan edelleen palvelun käyttöä, tai sähköisellä hyväksynnällään, jos sellainen vaaditaan.

1.9 Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia. Siinä tapauksessa, että asiakas on oikeushenkilö, näihin käyttöehtoihin ei sovelleta lakia (1987:822) kansainvälisestä myynnistä (CISG, kansainvälinen kauppalaki). Näiden käyttöehtojen pätevyyteen, tulkintaan, sovellettavuuteen tai soveltuvuuteen ja niistä johtuviin oikeussuhteisiin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa. Jos asiakas on oikeushenkilö, ensimmäinen oikeusaste on Tukholman käräjäoikeus.

2 Ostoehdot

Näitä ostoehtoja sovelletaan verkkosivustolta huutokauppaesineen ostaneen asiakkaan ja huutokaupan järjestäneen ja huutokauppaesineen myyneen huutokauppayrityksen kesken. Asiakkaalla on oikeus osallistua tarjouskilpailuun huutokauppaesineestä vain hyväksyessään nämä ostoehdot.

Voidakseen ostaa huutokauppaesineitä asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias. Ostaminen ei ole sallittua alle 18-vuotiaille tai henkilöille, joiden oikeustoimikelpoisuus on muusta syystä rajoittunut, eikä asiakkaille, jotka on estetty palvelusta määräajaksi tai lopullisesti.

2.1 Esineen kuvaukset/arviot

Huutokauppaesineen kuvauksessa ilmoitettu arvio on huutokauppayrityksen huutokauppaa varten tekemä arvio esineen markkina-arvosta. Sitä tulee pitää vain asiakkaalle suuntaa-antavana. Hinta, jolla huutokauppaesine lopulta myydään, voi olla arviota merkittävästi suurempi tai pienempi. Huutokauppayritys voi muuttaa esinekuvauksen tietoa ilmenneiden olosuhteiden vuoksi. Mahdolliset muutokset ja lisäykset ilmoitetaan esineen kuvauksessa. Jos muutoksen voidaan katsoa vaikuttavan olennaisesti huutokauppaesineen arvoon, huutokauppayritys pidättää oikeuden poistaa esineen huutokaupasta ja palvelusta sekä mahdollisesti palauttaa sen huutokaupattavaksi uudella esinekuvauksella.

2.2 Tarjoaminen ja huutokauppaesineiden osto

Huutokauppaesineet myydään ja maksetaan verkkosivustolla määritellyssä valuutassa. Tehtyyn tarjoukseen lisätään ostajan provisio ja vasaramaksu voimassa olevan hinnaston mukaan. Joihinkin huutokauppaesineisiin lisätään myös jälleenmyyntikorvaus. Kaikki huutokauppaesineen hintaan lisättävät maksut on ilmoitettu samassa valuutassa, ellei toisin erikseen ilmoiteta.

Asiakas voi tehdä tarjouksen kirjautumalla käyttäjätililleen verkkosivustolla ja täyttämällä tarjouksen sille varattuun ruutuun huutokauppaesineen sivulla. Lisäksi asiakas voi joissain tapauksissa tehdä tarjouksen kyseisen huutokauppayrityksen toimitiloissa.

Tarjousten jättäminen huutokauppaesineistä, jotka asiakas on itse jättänyt myyntiin, on kielletty. Myös tarjoamisen manipulointi edustajan avulla tai muulla tavoin on kielletty.

Asiakkaalla on oikeus tehdä tarjous, joka vastaa vähintään huutokaupassa ilmoitettua, tai asettaa korkein tarjous, jonka hän on valmis huutokauppaesineestä maksamaan ("enimmäistarjous"). Jos asiakas hyödyntää mahdollisuutta asettaa enimmäistarjous, palvelu käynnistää korotusautomaatin, joka tarjoaa asiakkaan puolesta tämän kannalta mahdollisimman edullisesti, aina enimmäistarjoukseen asti. Voittanut tarjous voi siis olla alempi kuin asiakkaan asettama enimmäistarjous. Jos huutokauppaan on sen päättyessä jätetty kaksi samansuuruista tarjousta, niistä ensimmäisenä jätetty voittaa. Jos asiakas jättää pohjahintaa alemman tarjouksen, palvelu käynnistää korotusautomaatin, joka korottaa tarjousta aina pohjahintaan tai enimmäistarjoukseen asti riippuen siitä, kumpi niistä tulee ensin. Asiakas voittaa, jos tarjous on samansuuruinen tai suurempi kuin pohjahinta. Kaikki tarjoukset ovat sitovia. Huutokaupan päätyttyä korkeimman tarjouksen tehnyt asiakas on solminut sitovan sopimuksen huutokaupan järjestäneen huutokauppayrityksen kanssa näiden ostoehtojen mukaisesti.

2.3 Peruuttamisoikeus

Jos huutokauppaesine on myyty kokonaan etäyhteydellä järjestetyssä huutokaupassa, asiakkaalla on kuluttajana oikeus perua ostoksensa Ruotsin etäsopimuslain (2005:59) mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa huutokauppaesineen ostoa huutokaupassa, joka on järjestetty sekä paikan päällä että etäyhteydellä. Jos asiakas on oikeushenkilö, peruuttamisoikeutta ei ole missään tapauksessa.

Asiakkaan, joka haluaa käyttää peruuttamisoikeutta, on ilmoitettava peruuttamisoikeuden käytöstä Auctionetille tai huutokauppayritykselle neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakas, asiakkaan edustaja tai asiakkaan itsensä palkkaama kuljetusliike on vastaanottanut huutokauppaesineen.

Ilmoitus oston peruuttamisesta on lähetettävä samasta sähköpostiosoitteesta, jonka asiakas on rekisteröinyt käyttäjätililleen. Ilmoituksessa on mainittava huutokauppaesineen esinenumero ja asiakkaan nimi, ja se lähetään sähköpostitse Auctionetille (support@auctionet.com) tai esineen myyneelle huutokauppayritykselle. Asiakas voi käyttää myös Auctionetin peruuttamislomaketta (pdf).

Kaupan peruuttamisen jälkeen asiakkaan on palautettava huutokauppaesine huutokauppayritykselle omalla kustannukseen neljäntoista (14) päivän kuluessa. Ellei huutokauppaesinettä ole palautettu huutokauppayritykselle neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun asiakas on ilmoittanut huutokauppayritykselle peruuttamisoikeuden käyttämisestä, oston katsotaan edelleen sitovan asiakasta, jolloin maksua ei palauteta asiakkaalle.

Huutokauppaesineen palautusta ei saa tehdä postiennakolla. Asiakas kantaa vastuun huutokauppaesineen vahingoittumisesta tai katoamisesta palautuksessa ja on velvollinen pakkaamaan ja käsittelemään huutokauppaesinettä siten, ettei se vahingoitu kuljetuksessa.

Huutokauppayritys säilyttää palautettuja huutokauppaesineitä, joiden ostoa peruuttamisoikeus ei koske, asiakkaan noutoa varten seitsemän (7) kalenteripäivää (joihin ei lasketa mukaan päivää, jolloin huutokauppaesine palautui huutokauppayritykselle). Palautetuista huutokauppaesineistä, joiden ostoa peruuttamisoikeus ei koske ja joita asiakas ei nouda seitsemässä (7) kalenteripäivässä, veloitetaan asiakkaalta säilytysmaksu tai kuljetuskustannukset.

Kun huutokauppayritys on vastaanottanut huutokauppaesineen, maksettu summa palautetaan asiakkaalle neljäntoista (14) päivän kuluessa. Palautussummasta vähennetään huutokauppaesineen mahdollinen arvonalennus, joka aiheutuu siitä, että asiakas on käsitellyt esinettä enemmän kuin olisi ollut tarpeen tai että esineeseen on tullut palautuksen aikana vahinkoja ja kulumia, sekä säilytysmaksu niiden päivien ajalta, joina huutokauppayritys on säilyttänyt huutokauppaesinettä ja jotka ylittävät seitsemän (7) kalenteripäivää.

Maksu palautetaan asiakkaalle samassa muodossa kuin se suoritettiin ja samalle pankkitilille tai kortille, jolla asiakas oston teki.

Jos Auctionet tai huutokauppayritys arvioi asiakkaan väärinkäyttävän peruuttamisoikeutta esimerkiksi välttyäkseen sitoutumasta tekemiinsä tarjouksiin tai vaikuttaakseen huutokauppaesineen lopulliseen hintaan, Auctionet ja huutokauppayritys pidättävät oikeuden sulkea asiakkaan tilin ja evätä asiakkaalta pääsyn palveluun.

2.4 Maksut/laskutus/maksaminen

Jokaisen myydyn huutokauppaesineen hintaan lisätään myyntiprovisio ja vasaramaksu voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Jos huutokauppaesine kuuluu jälleenmyyntikorvauksen/taiteilijamaksun piiriin, asiakas vastaa myös jälleenmyyntikorvauksen/taiteilijamaksun maksamisesta kappaleen 2.5 mukaisesti.

Asiakas on velvollinen tutustumaan verkkosivustolla julkaisuun voimassaolevaan hinnastoon selvittääkseen maksut, joita huutokauppaesineen ostoon liittyy. Asiakkaan on maksettava kaikki ostoon liittyvät maksut, lakisääteiset verot mukaan lukien.

Maksu huutokauppaesineestä on suoritettava viiden (5) kalenteripäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä (huutokaupan päättymispäivä pois luettuna). Koska jokainen huutokauppaesine ja yksittäinen huutokauppa ovat ainutlaatuisia, tarjoajien määrä ja kiinnostus huutokauppaesinettä kohtaan voivat vaihdella merkittävästi päivästä toiseen, mikä voi tuottaa huutokauppaesineelle uudelleenmyynnissä huomattavasti alemman loppuhinnan, ja koska huutokauppayritykselle aiheutuu huutokauppaesineen uudelleenmyynnistä logistiikkaan ja hallintoon liittyvää lisätyötä, huutokauppayritykselle on oleellista, että asiakas maksaa huutokauppaesineen ajoissa.

Ellei asiakas maksa huutokauppaesinettä viiden (5) kalenteripäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä (huutokaupan päättymispäivä pois luettuna), kyseessä on merkittävä sopimusrikkomus, jonka johdosta huutokauppayrityksellä, tai Auctionetillä huutokauppayrityksen lukuun, on oikeus (i) vaatia maksun suorittamista näiden ostoehtojen mukaisesti ja vaatia Ruotsin korkolain (1975:635) mukaista viivästyskorkoa ja/tai (ii) purkaa huutokauppaesineen osto Ruotsin kuluttajaostoslain (2022:260) 7 luvun 6 §:n mukaisesti.

Jos huutokauppayritys purkaa oston, huutokauppayrityksellä, tai Auctionetillä huutokauppayrityksen lukuun, on oikeus ilman ennakkoilmoitusta asiakkaalle myydä huutokauppaesine uudelleen sillä arviolla ja pohjahinnalla, jonka huutokauppayritys tai Auctionet katsoo sopivaksi. Jos asiakas maksaa huutokauppaesineen oston purkamisen jälkeen, huutokauppayritys palauttaa maksetun summan asiakkaalle.

Jos huutokauppaesine maksetaan huutokauppayrityksessä, kuitti annetaan maksamisen yhteydessä. Jos huutokauppaesine maksetaan sähköisesti palvelussa, kuitti toimitetaan sähköisesti.

2.5 Jälleenmyyntikorvaus/taiteilijamaksu

Sovellettavan tekijänoikeuslain ja EY-direktiivin (2001/84/EY) mukaan myytäessä taideteosten ja käyttötaide-esineiden edelleen voidaan periä erillinen jälleenmyyntikorvaus. Jälleenmyyntikorvaus on tekijänoikeudellinen korvaus, joka maksetaan taiteilijalle (tekijälle) tämän eliniän ajan ja tämän jälkeen taiteilijan perillisille seitsemänkymmentä (70) vuotta taiteilijan kuolinvuoden jälkeen. Korvauksen määrä kasketaan vasarahinnasta, ja sen maksaa asiakas. Tutustu voimassa olevaan hinnastoon. Kunkin esineen sivulla palvelussa ilmoitetaan, kuuluuko huutokauppaesine jälleenmyyntikorvauksen/taiteilijamaksun piiriin.

2.6 Nouto/kuljetus/jälleenmyynti

Huutokauppaesine voidaan noutaa vasta kun kauppahinta on maksettu.

Huutokaupan päätyttyä huutokauppayritys säilyttää huutokauppaesinettä asiakkaan puolesta maksutta viisi (5) päivää (huutokaupan päättymispäivä pois luettuna).

Huutokauppayritys säilyttää ja käsittelee huutokauppaesineitä, jotka on maksettu mutta joita ei ole noudettu viiden (5) kalenteripäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, asiakkaan vastuulla ja kustannuksella. Jos säilytys tapahtuu huutokauppayrityksen omissa tiloissa, huutokauppayrityksellä on oikeus veloittaa asiakkaalta voimassa olevan hinnaston mukainen säilytys- ja käsittelymaksu. Lisäksi huutokauppayrityksellä on oikeus luovuttaa huutokauppaesine valitsemalleen ulkopuoliselle säilytys-/kuljetusyritykselle kolmannen osapuolen kuljetettavaksi/säilytettäväksi, jolloin kaikista kuljetus-/säilytyskustannuksista vastaa asiakas.

Jos asiakas on maksanut mutta ei ole noutanut huutokauppaesinettä kolmen (3) kuukauden kuluessa huutokauppayrityksen kehotuksesta huutokauppaesineen noutamiseen, huutokauppayrityksellä on oikeus myydä huutokauppaesine elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamattomat tuotteet annetun Ruotsin lain (1985:982) mukaisesti. Myyntikorvauksella katetaan ensisijaisesti myyntikulut ja säilytys-/huolintamaksut ja sen jälkeen ne huutokauppayrityksen saamiset, jotka ovat erääntyneet asiakkaan maksettaviksi. Mahdollinen ylijäämä maksetaan asiakkaalle.

Asiakkaan on aina esitettävä huutokauppayritykselle voimassa oleva henkilötodistus noutaessaan huutokauppaesinettä. Jos asiakas haluaa, että huutokauppaesineen noutaa asiamies tai hänen itsensä palkkaama kuljetusliike, asiakkaan on ilmoitettava Auctionetille tai huutokauppayritykselle, kenelle asiamiehelle tai mille kuljetusliikkeelle valtakirja huutokauppaesineen noutoon annetaan. Ellei asiakas ole aiemmin esittänyt voimassa olevaa henkilötodistusta huutokauppayritykselle paikan päällä, asiamies/kuljetusliike voi noutaa huutokauppaesineen vasta esitettyään huutokauppayritykselle oikeaksi todistetun jäljennöksen asiakkaan henkilötodistuksesta.

Oikeaksi todistamisella tarkoitetaan, että muu henkilö kuin asiakas tai asiamies todistaa, että jäljennös vastaa alkuperäistä, ja allekirjoittaa jäljennöksen nimikirjoituksella, nimenselvennyksellä ja puhelinnumerolla.

Asiakas voi myös lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen henkilötodistuksestaan huutokauppayritykselle sähköpostitse, ennen kuin asiamies tai hänen itsensä palkkaama kuljetusliike noutaa esineen. Jos huutokauppayrityksellä on aihetta kyseenalaistaa asiakkaan henkilöllisyys tai asiamiehen saaman valtakirjan pätevyys, huutokauppayrityksellä on oikeus päättää, että vain asiakas voi noutaa huutokauppaesineen paikan päällä esitettyään voimassa olevan henkilötodistuksen.

2.7 Riskin siirtyminen, virhevastuu

Huutokauppaesine katsotaan luovutetuksi asiakkaalle joko silloin, kun asiakas on noutanut huutokauppaesineen huutokauppayritykseltä ja siten saanut sen haltuunsa, tai kun huutokauppaesine on luovutettu asiakkaan käyttämälle asiamiehelle tai kuljetusliikkeelle sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu aiemmin. Riski huutokauppaesineestä siirtyy asiakkaalle, kun huutokauppaesine on luovutettu tässä kuvatun mukaisesti.

KAIKKI HUUTOKAUPPAESINEET MYYDÄÄN NYKYISESSÄ KUNNOSSA. Asiakkaan vastuulla on tutkia ja arvioida huutokauppaesineen kunto ja ominaisuudet huolellisesti ennen huutokauppaa. Huutokauppaluettelon tiedot esimerkiksi huutokauppaesineen tekijästä, aitoudesta, iästä, alkuperästä, valmistustekniikasta tai kunnosta ovat vain ohjeellisia asiakkaalle huutokauppaesineen tarkistuksessa. Huutokauppaesineen kuva huutokauppaluettelossa on tarkoitettu vain tunnistamiseen, eikä sitä voida käyttää huutokauppaesineen rakenteen ja kunnon määrittämiseen. Huutokauppaluettelossa oleva olennainen tieto, joka on suorastaan harhaanjohtava, voi oikeuttaa oston peruuttamiseen. Huutokauppayritys ei missään olosuhteissa vastaa normaalista kulumisesta, vaurioista ja vioista, kankaan pingotuksesta, kehysten kunnosta, luonnollisista materiaalimuutoksista, kuten paperin haalistumisesta tai puun halkeilusta, eikä vioista ja puutteista, jotka eivät ilmene huutokauppaluettelossa olevasta huutokauppaesineen kuvasta. Huutokauppayritys ei myönnä takuuta eikä ole vastuussa siitä, että huutokauppaesineen kuvaus huutokauppaluettelossa on tyhjentävä vaurioiden, vikojen ja virheiden osalta. Huutokauppayritys ei vastaa mekaanisten tai sähköistettyjen/paristokäyttöisten kellojen toimivuudesta. Huutokauppayritys ei myöskään vastaa useista esineistä koostuvan huutokauppaerän sisällöstä.

Huutokauppayrityksellä on oikeus korjata myytyjen huutokauppaesineiden sellaiset virheet, joista huutokauppayritys on vastuussa. Ellei korjaustoimenpiteitä toteuteta kohtuullisen ajan kuluessa reklamaatiosta, asiakkaalla on oikeus peruuttaa osto ja saada huutokauppaesineen palautuksen jälkeen takaisin maksamansa kauppahinta, joka vastaa vasarahintaa, johon on lisätty provisio ja verot sekä muut asiakkaan maksamat maksut. Jos huutokauppaesine on uusi ja käyttämätön (eli ei käytetty), asiakas voi virheen korjaamisen sijasta saada hinnanalennuksen.

Reklamaatio huutokauppaesineen mahdollisista virheistä on tehtävä huutokauppayritykselle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asiakas huomasi tai hänen olisi pitänyt huomata virhe.

2.8 Vastuu

Huutokauppayritys ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti koituvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Huutokauppayritys ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle saattaa aiheutua palvelun tai verkkosivuston käytöstä, jos vahinko on seurausta toiminnan keskeytyksistä tai muusta häiriöstä tele-, tietoliikenne- tai muussa viestiliikenneyhteyksissä, tietokonelaitteissa, tietokonejärjestelmissä, ohjelmistoissa tai vioista tai yhteensopivuuden puutteesta tietokoneiden välillä, tai muista syistä, jotka eivät ole huutokauppayrityksen hallinnassa. Huutokauppayritys ei myöskään vastaa virheistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan asiakasnumeron tai salasanan virheellisestä tai luvattomasta käytöstä.

Edellä mainittu ei ole voimassa, jos kyseessä on törkeä huolimattomuus tai tahallisuus. Tämä vastuuvapauslauseke ei sulje pois huutokauppayrityksen vastuuta, joka perustuu sitovaan lainsäädäntöön.

2.9 Force majeure (ylivoimainen este)

Huutokauppayritys ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneista tappioista, jos huutokauppayritys ei ole pystynyt täyttämään tiettyä näiden ostoehtojen mukaista velvoitettaan sotatoimien, työtaistelun, viranomaistoimien, tulipalon tai muun onnettomuuden takia tai muiden olosuhteiden vuoksi, joita huutokauppayritys ei ole voinut ennustaa tai joihin se ei ole voinut vaikuttaa. \
Kummallakin osapuolella on oikeus peruuttaa osto, jos huutokauppayritys ei ole pystynyt täyttämään tiettyä näiden ostoehtojen mukaisia velvoitettaan yli kolme (3) kuukautta jatkuneen ylivoimaisen esteen vuoksi.

2.10 Tiedonannot

Huutokauppayrityksen tiedonannot asiakkaalle julkaistaan verkkosivustolla ja/tai lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on rekisteröinyt palvelussa olevalle käyttäjätililleen. \
Tiedonannot huutokauppayritykselle lähetetään verkkosivustolla ilmoitetulla tavalla.

2.11 Ostoehtojen muutokset

Auctionet ja huutokauppayritys pidättävät oikeuden näiden ostoehtojen muutoksiin lähettämällä asiakkaalle tiedonannon tai julkaisemalla tiedonannon muutoksesta verkkosivustolla. Asiakas sitoutuu uusiin ostoehtoihin 30 päivän kuluttua muutoksista ilmoittamisesta jatkaessaan edelleen palvelun käyttöä, tai jos sellainen vaaditaan, asiakkaan sähköisellä hyväksynnällä. Lisäksi Auctionetillä ja huutokauppayrityksellä on oikeus, asiasta ilmoitettuaan, muuttaa hinnastoa. Hinnaston muutokset astuvat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun ilmoitus muutoksesta lähetettiin asiakkaalle tai julkaistiin verkkosivustolla.

2.12 Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin ostoehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia. Siinä tapauksessa, että asiakas on oikeushenkilö, näihin ostoehtoihin ei sovelleta lakia (1987:822) kansainvälisestä myynnistä (CISG, kansainvälinen kauppalaki). Näiden käyttöehtojen pätevyyteen, tulkintaan, sovellettavuuteen tai soveltuvuuteen ja niistä johtuviin oikeussuhteisiin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa. Jos asiakas on kuluttaja, riita-asia voidaan saattaa myös yleisen kuluttajavalituslautakunnan (ARN) tutkittavaksi. Jos asiakas on oikeushenkilö, ensimmäinen oikeusaste on Tukholman käräjäoikeus.

2.13 Rahanpesun vastaiset toimet

Auctionet ja huutokauppayritys noudattavat kaikessa toiminnassaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua Ruotsin lakia (2017:630) ("rahanpesulaki") tai vastaavaa kansallista lainsäädäntöä. Rahanpesulain mukaan Auctionet ja huutokauppayritys ovat muun muassa velvollisia tunnistamaan jokaisen asiakkaan henkilöllisyyden sekä suorittamaan asiakastuntemukseen liittyviä toimia. Asiakastuntemukseen liittyvien toimien yhteydessä asiakasta voidaan pyytää esittämään oikeaksi todistettua dokumentaatiota, joka vahvistaa asiakkaan tiedot liikeyhteyden tarkoituksesta ja luonteesta. Auctionetillä on oikeus evätä asiakkaan pääsy palveluun, ellei tämä esitä pyydettyä dokumentaatiota.

2.14 Kulttuuriesineiden maastavienti

Tiettyjen vanhempien ruotsalaisten ja ulkomaisien kulttuuriesineiden maastavientiin saatetaan kulttuuriympäristölain (1988:950) mukaan vaatia erillinen lupa. Kulttuuriesineiden vientiin EU:n ulkopuolelle saatetaan myös vaatia erillinen vientilupa neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 mukaisesti. Huutokauppaesineen vientiin Ruotsista ja/tai EU:sta mahdollisesti tarvittavan luvan hankkimisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista vastaa asiakas itse.