Disse brugervilkår og købsbetingelser gælder fra og med 2023-01-01.

Væsentlige ændringer i forhold til tidligere version af vilkårene

Baggrund/Introduktion

Auction Network Sweden AB, org.nr. 556859-5150 ("Auctionet"), tilbyder via internettet en elektronisk markedsplads ("Tjenesten") på websiden auctionet.com ("Websitet") til auktionsfirmaer, som, ud over at afholde auktioner i auktionsfirmaets lokaler, også ønsker at afholde auktioner online (hver især et "Auktionsfirma"). Auktionsgenstandene sælges til kunder af de auktionsfirmaer, der er angivet på websitet.

Kunden ("Kunden") har mulighed for at købe genstande ("Auktionsgenstande") fra auktionsfirmaer på de herunder angivne betingelser for køb ("Købsbetingelser"). Tjenesten og websitet må anvendes i overensstemmelse med de herunder angivne vilkår for brug af tjenesten og websitet ("Brugervilkår"). Auctionet står udelukkende for at stille tjenesten til rådighed og administrere websitet.

Auctionet skal aldrig betragtes som sælger af auktionsgenstande erhvervet via tjenesten og websitet. En kunde, som deltager i en auktion og vinder budgivningen på en auktionsgenstand, køber auktionsgenstanden gennem det auktionsfirma, der har afholdt auktionen. Kunden indgår derfor en bindende købsaftale i henhold til nedenstående købsbetingelser med det specifikke auktionsfirma, der har solgt auktionsgenstanden. Det er det specifikke auktionsfirma, der har ansvaret for eventuelle fejl og mangler samt modtager og håndterer reklamationer fra kunden vedrørende auktionsgenstanden. Auctionet påtager sig intet ansvar for klager fra kunden, som vedrører auktionsgenstanden. Auctionet har kun et ansvar over for kunden i de forhold, der vedrører tjenesten og websitet.

1. Brugervilkår

Disse brugervilkår gælder mellem den kunde, der registrerer sig for at bruge tjenesten og websitet, og Auctionet som udbyder af tjenesten og websitet. Hvis kunden ikke accepterer at blive underlagt disse brugervilkår, har kunden ikke ret til at bruge eller få adgang til tjenesten.

1.1 Registrering til brug af tjenesten

For at bruge tjenesten og for at kunne deltage i auktioner og købe auktionsgenstande skal kunden registrere en brugerkonto. Kunden registrerer sig i tjenesten ved at udfylde registreringsformularen. Kunden skal angive aktuelle og korrekte personoplysninger og kontaktoplysninger på sin brugerkonto og holde oplysningerne opdaterede. Hver kunde må kun have én brugerkonto til budgivning.

Kunden skal være 18 år for at registrere sig. Tjenesten er ikke tilgængelig for, og må ikke bruges af, personer under 18 år eller personer, som af anden årsag har begrænset rets- eller handleevne, eller af kunder, som er midlertidigt eller permanent udelukket fra tjenesten. Hvis en virksomhed registreres som kunde, skal en fysisk person med ret og beføjelser til at binde virksomheden til brugervilkårene og eventuelt købsbetingelserne angives som kontaktperson. En brugerkonto oprettes primært med henblik på brug af tjenestens enklere funktioner. Kunden forpligter sig til at følge Auctionets anvisninger for brug af tjenesten. Ved at acceptere disse brugervilkår forpligter kunden sig til at følge alle sådanne anvisninger.

1.2 Behandling af personoplysninger

Alle personoplysninger, der indsamles via websitet og tjenesten, behandles i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning (2018:218) med supplerende bestemmelser i EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679) (”GDPR”) samt Auctionets fortrolighedspolitik.

1.3 Brug af tjenesten

Kunden har ansvaret for alle handlinger, der udføres, når der er logget ind på kontoen med kundens navn og adgangskode. Kunden har kun ret til at bruge tjenesten via sit eget brugernavn eller sin egen e-mailadresse og den dertil hørende adgangskode. Kunden skal opbevare loginoplysninger på en sikker måde og sørge for, at ingen uvedkommende får adgang til dem. Kunden må ikke, hverken direkte eller indirekte, give uvedkommende lov til at bruge kundens loginoplysninger. Ved mistanke om at uvedkommende har fået kendskab til oplysningerne eller på anden måde kan misbruge dem, skal adgangskoden omgående ændres.

1.4 Tilgængelighed og adgang til tjenesten og websitet

En kunde kan blive udelukket fra tjenesten og websitet, hvis kunden overtræder disse brugervilkår samt gældende lovgivning og/eller bestemmelser. En kunde, der er blevet udelukket fra tjenesten som følge af overtrædelser af brugervilkårene, gældende lovgivning og/eller bestemmelser, har ikke ret til at registrere sig som bruger igen eller bruge tjenesten via en anden kundes login.

Auctionet har ret til, når som helst og efter forgodtbefindende, at holde op med at stille tjenesten til rådighed.

1.5 Garantier

Auctionet kan ikke garantere løbende, uafbrudt eller sikker adgang til tjenesten eller websitet. Varetagelse af tjenesten og websitet kan påvirkes af mange faktorer, der ligger uden for Auctionets kontrol. Websitet og tjenesten leveres ”i den stand, som de forefindes”, ”som tilgængelige” og ”med alle fejl”. I det omfang, som loven tillader det, giver Auctionet ingen løfter, garantier eller bekræftelser af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået, vedrørende websitet og/eller tjenesten eller sikkerheden i forbindelse med overførsel af information via websitet eller tjenesten. Derudover fraskriver Auctionet sig ansvaret for samtlige garantier, såvel udtrykkelige som underforståede, herunder, men ikke begrænset til, garantier vedrørende funktion, egnethed til et specifikt formål, at der ikke er sket indtrængen, ejendomsret, systemintegration og fravær af computervirus, medmindre der foreligger grov uagtsomhed eller forsætlighed. Denne fraskrivelse begrænser ikke Auctionets lovpligtige ansvar.

Auctionet garanterer ikke, at websitet og tjenesten altid er fejlfri eller uden forstyrrelser, at fejl vil blive rettet, eller at websitet og tjenesten eller de servere, der gør websitet og tjenesten tilgængelige, er fri for skadelige komponenter, herunder, men ikke begrænset til, virus. Auctionet garanterer ikke, at oplysninger (herunder anvisninger) på websitet eller i tjenesten, er korrekte, fuldstændige eller anvendelige.

1.6 Ansvar for fejl

Auctionet tager ikke ansvar for direkte eller indirekte skader, som kunden kan blive påført ved brug af tjenesten eller websitet, hvis skaden er opstået som følge af driftsafbrydelser eller andre forstyrrelser i telekommunikations-, computer- eller andre kommunikationsforbindelser, computerudstyr, computersystemer, software eller manglende eller utilstrækkelig kompatibilitet mellem computere eller andre årsager, som Auctionet ikke med rimelighed kan kontrollere, herunder enhver skade på kundens computer, mobilenheder eller andet udstyr eller teknologi, herunder, men ikke begrænset til, skader som følge af eventuelle sikkerhedsovertrædelser eller virus, bugs, hærværk, bedrageri, fejl, forsømmelse, afbrydelser, defekter, forsinkelser i drift eller overførsel, computer- eller netværksfejl eller andre tekniske forhold eller funktionsmæssige fejl, herunder, men ikke begrænset til, skader som følge af udebleven vinding, tab af goodwill, tab af data, ophold i arbejdet, korrekthed eller resultater eller computerfejl eller funktionsforstyrrelser. Derudover er Auctionet ikke ansvarlige for fejl eller skader, der opstår som følge af forkert eller uretmæssig brug af kundenummer eller adgangskode.

Ovenstående gælder dog ikke i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlighed. Denne fraskrivelse begrænser ikke Auctionets lovpligtige ansvar.

1.7 Meddelelser

Meddelelser fra Auctionet til kunden findes på websitet og/eller sendes til den e-mailadresse, som kunden har registreret på sin brugerkonto i tjenesten.

Meddelelser fra kunden til Auctionet skal sendes i overensstemmelse med anvisningerne på websitet.

1.8 Ændring af brugervilkårene

Auctionet har ret til at ændre disse brugervilkår ved at underrette kunden via den e-mailadresse, som kunden har angivet på sin brugerkonto eller ved at lægge information om dette ud på websitet. Kunden bliver underlagt de nye brugervilkår 30 dage derefter, hvis kunden bliver ved med at benytte tjenesten, eller efter kundens elektroniske godkendelse af brugervilkårene, hvis en sådan er påkrævet.

1.9 Lovvalg og tvister

Disse brugervilkår er underlagt svensk lovgivning. Hvis kunden er en juridisk person, gælder loven (1987:822) om internationale køb (CISG) ikke for disse brugervilkår. Tvister vedrørende disse brugervilkårs gyldighed, tolkning eller anvendelighed samt retsforhold, der opstår heraf, skal afgøres ved en domstol. Hvis kunden er en juridisk person, er Stockholms tingsrätt den første instans.

2 Købsbetingelser

Disse købsbetingelser gælder mellem kunden, der har købt en auktionsgenstand via websitet, og auktionshuset, der har afholdt auktionen og solgt den pågældende auktionsgenstand. Kunden har kun ret til at deltage i budgivningen på auktionsgenstande, hvis kunden accepterer købsbetingelserne.

Kunden skal være 18 år eller derover for at købe auktionsgenstande. Køb må ikke foretages af personer under 18 år eller personer, som af anden årsag har begrænset rets- eller handleevne, eller af kunder, som er midlertidigt eller permanent udelukket.

2.1 Genstandes beskrivelser/vurderinger

Den vurdering af auktionsgenstanden, der angives i genstandsbeskrivelsen, er en markedstilpasset vurdering af auktionsgenstanden foretaget af auktionsfirmaet med henblik på auktion og har udelukkende til formål at fungere som en vejledning til kunden. Den pris, som auktionsgenstanden ender med at blive solgt for, kan være markant under eller over vurderingen. Oplysningerne i genstandsbeskrivelsen kan blive ændret af auktionsfirmaet som følge af opståede omstændigheder. Eventuelle ændringer eller tilføjelser angives i genstandsbeskrivelsen. I de tilfælde, hvor ændringer kan betragtes som væsentlige for auktionsgenstandens værdi, forbeholder auktionsfirmaet sig ret til at trække auktionsgenstanden tilbage fra auktion og fra tjenesten samt ret til eventuelt at lægge auktionsgenstanden ud igen med en ny genstandsbeskrivelse.

2.2 Bud på og køb af auktionsgenstande

Auktionsgenstande sælges og betales i den valuta, der er angivet på websitet. Ud over buddet skal der betales købersalær og hammerslagsafgift i henhold til vores til enhver tid gældende prisliste. For visse auktionsgenstande skal der også betales følgeretsvederlag. Samtlige afgifter, der skal betales for auktionsgenstanden, er i samme valuta, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Kunden kan afgive et bud ved at logge ind på sin brugerkonto på websitet og udfylde det angivne felt til bud på den relevante auktionsgenstands side. I visse tilfælde kan kunden også afgive bud i det respektive auktionsfirmas auktionslokale.

Det er ikke tilladt at deltage i budgivningen på auktionsgenstande, som man selv har indleveret, eller at manipulere med budgivningen via en stedfortræder eller på anden måde.

Kunden har ret til at afgive bud, som mindst svarer til det beløb, der er angivet i auktionen, eller at afgive bud svarende til den maksimale pris, som kunden er villig til at betale for auktionsgenstanden ("Maksimumbud"). Hvis kunden benytter sig af muligheden for at afgive et maksimumbud, vil tjenesten automatisk aktivere en budagent, som byder så fordelagtigt som muligt på kundens vegne op til det angivne maksimumbud. Vinderbuddet kan derfor blive lavere end det angivne maksimumbeløb. Hvis en auktion slutter med to bud, der er lige høje, vinder det bud, som tjenesten modtog først. Hvis kunden afgiver et bud, som er lavere end reservationsprisen, aktiverer tjenesten automatisk en budagent, som byder op til reservationsprisen eller maksimumbuddet, afhængigt af hvad der opnås først. Kunden vinder, hvis buddet er lig med eller højere end reservationsprisen og er det højeste bud, når auktionen udløber. Samtlige angivne bud er bindende for kunden. Når en auktion er afsluttet, har den budgiver, der har afgivet det højeste bud, dvs. kunden, indgået en bindende aftale med det auktionsfirma, der har afholdt auktionen, i henhold til disse købsbetingelser.

2.3 Fortrydelsesret

Hvis en auktionsgenstand er blevet solgt på en auktion, som udelukkende er blevet afholdt online, har kunden som forbruger fortrydelsesret i henhold til den svenske lov om fjernsalg, distansavtalslagen (2005:59). Kunden har ingen fortrydelsesret ved køb af auktionsgenstande på en auktion, hvor man både kan deltage fysisk og online. Hvis kunden er en juridisk person, er der ingen fortrydelsesret.

En kunde, som ønsker at benytte sin fortrydelsesret, skal give Auctionet eller auktionsfirmaet besked om dette inden for fortrydelsesfristen, som er fjorten (14) dage fra og med den dag, hvor kunden har fået den købte auktionsgenstand i besiddelse, enten personligt eller via stedfortræder eller en transportør hyret af kunden selv.

Meddelelsen om, at man fortryder sit køb, skal sendes fra den e-mailadresse, som kunden har registreret på sin brugerkonto, og indeholde auktionsgenstandens genstandsnummer samt kundens navn. E-mailen skal sendes til Auctionet på (support@auctionet.com) eller til auktionsfirmaet. Kunden kan også benytte Auctionets fortrydelsesretsblanket (PDF).

Efter et fortrudt køb skal kunden inden for fjorten (14) dage returnere auktionsgenstanden til auktionsfirmaet for egen regning. Hvis auktionsgenstanden ikke er blevet returneret til auktionsfirmaet inden for fjorten (14) dage efter kundens meddelelse om, at fortrydelsesretten skal udnyttes, betragtes kunden som bundet af købet, og kunden kan derfor ikke få noget beløb refunderet.

Returnering af auktionsgenstande må ikke ske pr. efterkrav. Det er kundens ansvar, hvis auktionsgenstanden bliver beskadiget eller forsvinder i forbindelse med returneringen, og kundens ansvar at emballere og håndtere auktionsgenstanden på en sådan måde, at den ikke bliver beskadiget i forbindelse med transporten.

Returnerede auktionsgenstande, som ikke er omfattet af fortrydelsesretten, opbevares af auktionsfirmaet og skal afhentes af kunden inden for syv (7) kalenderdage (eksklusive den dag, hvor auktionsgenstanden blev returneret til auktionsfirmaet). For returnerede auktionsgenstande, som ikke er omfattet af fortrydelsesret, og som ikke bliver afhentet af kunden inden for syv (7) kalenderdage, bliver kunden opkrævet en opbevaringsafgift og/eller transportomkostninger.

Når auktionsfirmaet har modtaget auktionsgenstanden, refunderer auktionsfirmaet inden for fjorten (14) dage det betalte beløb minus en eventuel værdiforringelse forårsaget af, at kunden har håndteret auktionsgenstanden i større omfang end nødvendigt, på grund af skader og slitage på auktionsgenstanden, der er opstået i forbindelse med returneringen, samt en opbevaringsafgift for de dage ud over syv (7) kalenderdage, som auktionsfirmaet har opbevaret auktionsgenstanden.

Tilbagebetaling til kunden kan kun ske i samme form og til det kontonummer eller kort, som kunden brugte til at betale for købet med.

Hvis Auctionet eller auktionsfirmaet vurderer, at kunden misbruger fortrydelsesretten, fx ved at udnytte fortrydelsesretten til at slippe for at indfri afgivne bud eller med det formål at påvirke den endelige pris på auktionsgenstande, forbeholder Auctionet og auktionsfirmaet sig ret til at lukke kundens konto og nægte kunden adgang til tjenesten.

2.4 Afgifter/fakturering/betaling

For hver enkelt solgt auktionsgenstand opkræves der et salær samt hammerslagsafgift i henhold til vores til enhver tid gældende prisliste.). Hvis auktionsgenstanden er omfattet af følgeret, skal kunden også betale følgeretsvederlag i henhold til afsnit 2.5.

Det er kundens ansvar at holde sig ajour med vores til enhver tid gældende prisliste, som findes på websitet, for at se, hvilke afgifter der er gældende ved køb af auktionsgenstande. Kunden skal betale samtlige afgifter, der er relateret til købet, inklusive lovpligtige skatter.

Betaling for auktionsgenstande skal ske inden for fem (5) kalenderdage efter auktionens afslutning (eksklusive den dag, hvor auktionen på auktionsgenstanden blev afsluttet). Eftersom hver enkelt auktionsgenstand og auktion er unik, og eftersom antallet af budgivere og interessen for auktionsgenstande kan variere signifikant fra dag til dag, hvilket kan resultere i en væsentligt lavere slutpris for auktionsgenstande ved et omsalg, og eftersom et omsalg af en auktionsgenstand indebærer merarbejde for auktionsfirmaet i form af logistik og administration, er det vigtigt for auktionsfirmaet, at kunden betaler for auktionsgenstanden til tiden.

Hvis kunden ikke betaler for auktionsgenstanden inden for fem (5) kalenderdage efter afsluttet auktion (eksklusive den dag, hvor auktionen for auktionsgenstanden blev afsluttet), udgør dette et væsentligt aftalebrud, hvorefter auktionsfirmaet eller Auctionet på vegne af auktionsfirmaet har ret til at (i) kræve betaling i overensstemmelse med disse købsbetingelser og opkræve morarenter i henhold til den svenske rentelov (1975:635) og/eller (ii) annullere købet af auktionsgenstanden i henhold til kapitel 7, §6 i den svenske forbrugerlovgivning (2022:260).

Hvis auktionsfirmaet annullerer købet, har auktionsfirmaet eller Auctionet på vegne af auktionsfirmaet ret til, uden at underrette kunden på forhånd, at sælge auktionsgenstanden igen med en vurdering og reservationspris, som auktionsfirmaet eller Auctionet finder passende. Hvis kunden betaler for auktionsgenstanden efter annullering af købet, skal auktionsfirmaet refundere det betalte beløb til kunden.

Hvis betalingen for auktionsgenstanden sker hos auktionsfirmaet, udleveres en kvittering i forbindelse med betalingen. Hvis betalingen for auktionsgenstanden sker elektronisk via tjenesten, udleveres kvitteringen elektronisk.

2.5 Følgeret/kunstnerafgift

I overensstemmelse med den gældende ophavsretslovgivning og EU-direktivet (2001/84/EG) kan der blive opkrævet en særlig afgift for følgeret ved videresalg af kunstværker og brugskunstværker. Følgeretsvederlag er en ophavsretslig betaling til kunstneren (ophavsmanden) i dennes levetid og derefter til dennes arvinger i halvfjerds (70) år efter kunstnerens død. Afgiften beregnes ud fra hammerslaget og skal betales af kunden. Se vores til enhver tid gældende prisliste. På den respektive genstands side i tjenesten fremgår det, om auktionsgenstanden er omfattet af følgeret/kunstnerafgift.

2.6 Afhentning/transport/omsalg

Auktionsgenstanden kan ikke afhentes, før det fulde beløb er betalt.

Efter auktionens afslutning opbevarer auktionsfirmaet auktionsgenstanden for kunden uden omkostninger i fem (5) dage (eksklusive den dag, hvor auktionen for auktionsgenstanden blev afsluttet).

Betalte auktionsgenstande, der ikke er blevet afhentet inden for fem (5) kalenderdage efter auktionens afslutning, opbevares og håndteres af auktionsfirmaet for kundens regning og på kundens ansvar. Ved opbevaring i auktionsfirmaets egne lokaler har auktionsfirmaet ret til at opkræve en opbevarings- og håndteringsafgift i henhold til vores til enhver tid gældende prisliste. Auktionsfirmaet har også ret til at overdrage auktionsgenstanden til en ekstern opbevarings-/transportvirksomhed efter eget valg med henblik på opbevaring/transport udført af tredjepart. Kunden står for samtlige omkostninger til en sådan opbevaring/transport.

Hvis kunden har betalt for auktionsgenstanden, men ikke har afhentet den inden for tre (3) måneder efter at være blevet opfordret til dette, har auktionsfirmaet ret til at sælge auktionsgenstanden i henhold til bestemmelserne i den svenske lov (1985:982) om erhvervsdrivendes ret til at sælge uafhentede genstande. Indtægterne fra dette salg skal i første omgang bruges til at dække omkostningerne ved salget samt opbevarings- og transportomkostningerne og derefter til at dække auktionshusets tilgodehavende fra kunden. Et eventuelt overskud skal udbetales til kunden.

Kunden skal altid fremvise gyldig legitimation til auktionsfirmaet ved afhentning af auktionsgenstande. Hvis kunden ønsker at lade auktionsgenstanden afhente af en stedfortræder eller en transportør, som kunden selv har hyret, skal kunden underrette Auctionet eller auktionsfirmaet om, hvilken stedfortræder eller transportør der skal have fuldmagt til at afhente auktionsgenstanden. Hvis kunden ikke tidligere har fremvist gyldig legitimation ved personligt fremmøde i auktionsfirmaet, skal stedfortræderen/transportøren fremvise en vidimeret kopi af kundens legitimation til auktionsfirmaet, inden auktionsgenstanden kan afhentes.

Vidimering betyder, at en anden person end kunden eller stedfortræderen bekræfter, at kopien stemmer overens med originalen og signerer med underskrift, tydeligt angivet navn og telefonnummer.

Kunden kan også sende en vidimeret kopi af sin legitimation til auktionsfirmaet via e-mail, inden auktionsgenstanden afhentes af en stedfortræder eller en transportør, som kunden selv har hyret. Hvis auktionsfirmaet finder det nødvendigt at sætte spørgsmålstegn ved kundens identitet eller gyldigheden af en stedfortræders fuldmagt, har auktionsfirmaet ret til at beslutte, at afhentning kun kan foretages af kunden selv efter fremvisning af gyldig legitimation.

2.7 Overdragelse af risiko/ansvar for fejl

Auktionsgenstanden betragtes som overdraget til kunden, når kunden har hentet auktionsgenstanden hos auktionsfirmaet og dermed har fået den i besiddelse, eller når auktionsgenstanden er blevet udleveret af auktionsfirmaet til en stedfortræder eller en transportør hyret af kunden, afhængigt af hvad der sker først. Risikoen for auktionsgenstanden overgår til kunden, når auktionsgenstanden er overdraget i overensstemmelse med ovenstående.

ALLE AUKTIONSGENSTANDE SÆLGES I DEN STAND, SOM DE FOREFINDES Det er kundens ansvar at undersøge og vurdere auktionsgenstandes stand og beskaffenhed omhyggeligt inden auktionen. Oplysninger i auktionsoversigten om eksempelvis auktionsgenstandes angivne ophavsmand, ægthed, alder, proveniens, teknik eller stand er kun vejledende for kunden i forhold til dennes undersøgelse af auktionsgenstanden. Afbildning af auktionsgenstande i auktionsoversigten sker udelukkende med henblik på identificering og kan ikke anvendes til at afgøre auktionsgenstandes udformning eller stand. Hvis væsentlige oplysninger i auktionsoversigten er direkte vildledende, kan dette være grundlag for at annullere købet. Auktionsfirmaet har under ingen omstændigheder ansvar for naturlig slitage, skader og defekter, eventuel limning af lærreder, rammers stand, naturlige forandringer i materialer såsom blegning af papir og sprækker i træ eller fejl og mangler, som ikke fremgår på billedet af auktionsgenstanden i auktionsoversigten. Auktionsfirmaet fraskriver sig og tager ikke ansvar for, at beskrivelser af auktionsgenstande i auktionsoversigten er udtømmende, hvad angår skader, mangler eller defekter. Auktionsfirmaet har ikke noget ansvar for ures, urværkers, mekaniske genstande eller elektriske/batteridrevne genstandes funktion. Auktionsfirmaet kan heller ikke drages til ansvar for indholdet i auktionsposter med partier, der indeholder flere genstande.

Auktionsfirmaet har ret til at udbedre fejl på solgte genstande, som auktionsfirmaet har ansvar for. Hvis udbedringen ikke sker inden for rimelig tid fra reklamationstidspunktet, har kunden ret til at annullere købet og mod returnering af auktionsgenstanden få købsbeløbet tilbage, hvilket svarer til hammerslaget plus salærer, skatter og andre afgifter, som kunden har betalt. Hvis auktionsgenstanden er ny og ubrugt (dvs. ikke tidligere anvendt), kan kunden i stedet for at få fejlen udbedret få et nedslag i købsprisen.

Eventuelle fejl på auktionsgenstanden skal reklameres til auktionsfirmaet snarest muligt, efter at kunden har opdaget eller burde have opdaget fejlen.

2.8 Ansvar

Auktionsfirmaet kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader, som kunden kan blive udsat for. Auktionsfirmaet kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader, som kunden påføres i forbindelse med brug af tjenesten eller websitet såsom skader som følge af driftsafbrydelser eller andre forstyrrelser i telekommunikations-, data- eller andre kommunikationsforbindelser, computerudstyr, datasystemer, software, manglende eller utilstrækkelig kompatibilitet mellem computere eller andre årsager, som ligger uden for auktionsfirmaets kontrol. Auktionsfirmaet kan heller ikke drages til ansvar for fejl eller skader, der opstår som følge af, at kundens kundenummer eller adgangskode anvendes fejlagtigt eller uretmæssigt.

Ovenstående gælder dog ikke i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlighed. Denne fraskrivelse begrænser ikke auktionsfirmaets lovpligtige ansvar.

2.9 Force majeure

Auktionsfirmaet kan ikke drages til ansvar for tab, som kunden påføres som følge af, at auktionsfirmaet ikke har været i stand til at opfylde en forpligtelse i henhold til købsbetingelserne, hvis dette skyldes krig, konflikt på arbejdsmarkedet, myndighedstiltag, brand eller anden ulykke eller øvrige omstændigheder, som auktionsfirmaet ikke er herre over eller kunne have forudset.

Begge parter har ret til at annullere købet, hvis auktionsfirmaet ikke har været i stand til at opfylde en forpligtelse i henhold til disse købsbetingelser på grund af force majeure, som fortsætter i mere end tre (3) måneder.

2.10 Meddelelser

Meddelelser fra auktionsfirmaet til kunden findes på websitet og/eller sendes til den e-mailadresse, som kunden har registreret på sin brugerkonto i tjenesten.

Meddelelser til auktionsfirmaet skal sendes i henhold til de anvisninger, der fremgår af websitet.

2.11 Ændring af købsbetingelserne

Auctionet og auktionsfirmaet har ret til at ændre disse købsbetingelser ved at sende en meddelelse om dette til kunden eller ved at informere om ændringen på websitet. Kunden bliver underlagt de nye købsbetingelser 30 dage derefter, hvis kunden bliver ved med at benytte tjenesten, eller efter kundens elektroniske godkendelse, hvis en sådan er påkrævet. Auctionet og auktionsfirmaet har, efter at have informeret om det, ret til at ændre prislisten. Ændringer i prislisten træder i kraft, 30 dage efter informationer om ændringen er blevet sendt til kunden eller lagt ud på websitet.

2.12 Lovvalg og tvister

Disse købsbetingelser er underlagt svensk lovgivning. Hvis kunden er en juridisk person, gælder loven (1987:822) om internationale køb (CISG) ikke for disse købsbetingelser. Tvister vedrørende disse brugervilkårs gyldighed, tolkning eller anvendelighed samt retsforhold, der opstår heraf, skal afgøres ved en domstol. Hvis kunden er en forbruger, kan tvisten også indbringes for Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hvis kunden er en juridisk person, er Stockholms tingsrätt den første instans.

2.13 Tiltag mod hvidvask af penge

Auctionet og auktionsfirmaet følger loven (2017:630) om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskloven”) eller tilsvarende national lovgivning i alle aspekter af deres virksomhed. Hvidvaskloven indebærer blandt andet, at Auctionet og auktionsfirmaet har pligt til at identificere hver eneste kunde og gennemføre kundekendskabstiltag. I forbindelse med kundekendskabstiltag kan kunden blive bedt om at indlevere vidimeret dokumentation, som understøtter kundens oplysninger om forretningsforbindelsens formål og art. Auctionet har ret til at nægte kunder, der ikke indleverer denne dokumentation, adgang til tjenesten.

2.14 Udførsel af kulturgenstande

Udførsel af visse ældre svenske og udenlandske kulturgenstande fra Sverige kan kræve særlig tilladelse i henhold til den svenske kulturmiljølovgivning (1988:950). Udførelse af kulturgenstande fra EU kan også kræve en særlig eksporttilladelse i henhold til Rådets forordning (EG) nr. 116/2009. Kunden har selv ansvaret for at fremskaffe og betale for eventuelle tilladelser, der er nødvendige for at udføre auktionsgenstande fra Sverige og/eller EU.